หน่วยสมรรถนะ

เตรียมเตาเผาก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-3-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมเตาเผาก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่เผาของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานเตาเผาซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการดำเนินงาน ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เตาเผา ตรวจสอบการทำงานของเตาเผา บันทึกผลการตรวจสอบความพร้อมของเตาเผาโดยระบุข้อสังเกตและรายละเอียดที่สำคัญ ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษาโดยสามารถระบุแผนรวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษา ปฏิบัติการตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเตาเผา ดำเนินการตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน และระบุและตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของเตาเผา พร้อมทั้งบันทึกความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น และรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการเผาของเสียได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 3139 : พนักงานเตาเผากำจัดขยะ (ISCO, 2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวิธีการเก็บ ทําลายฤทธิ์กําจัด ฝัง ทิ้ง เคลื่อนย้ายและการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2531 5. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02303.01 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานเตาเผา

1. เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับตรวจสอบการทำงานเตาเผา
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบการทำงานของเตาเผา
3. ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เตาเผา เพื่อให้สามารถทำงานได้
5. ตรวจสอบการทำงานของเตาเผา
6. บันทึกผลการตรวจสอบความพร้อมของเตาเผา

02303.02 ตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษาตามแผน

1. อ่านแผนการตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษา
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษา
3. ดำเนินการตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานกับเตาเผา
4. ปฏิบัติการตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพเตาเผา

02303.03 ตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของเตาเผา

1. ระบุความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินการเผาของเสีย
2. ระบุรายละเอียดของการเฝ้าระวังการทำงานของเตาเผา
3. ระบุข้อสังเกตที่ต้องเฝ้าระวังในขณะดำเนินการเผาของเสีย
4. เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ขณะดำเนินการเผาของเสีย
5. บันทึกความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นขณะดำเนินการเผาของเสีย
6. จัดทำรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นขณะดำเนินการเผาของเสีย

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 2. ทักษะการสังเกต เฝ้าระวังและสังเกตการณ์ขณะดำเนินการเผาของเสีย 3. ทักษะการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบการทำงานของเตาเผา และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น 4. ทักษะการเขียน บันทึก และรายงาน 5. ทักษะการสื่อสาร สามารถสื่อสารและให้ข้อมูลทั้งในรูปแบบของการเขียนและการพูดกับบุคคลากรในระดับปฏิบัติงานและระดับหัวหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. ทักษะการอ่านและการนำมาใช้ สามารถนำกฎระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง เช่น กฎระเบียบของสถานประกอบการ เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ข้อปฏิบัติด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นต้น (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. กลไกการทำงานของระบบเตาเผา 2. ความรู้ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบเตาเผา 3. การบำรุงรักษาระบบเตาเผา 4. ความปลอดภัยในการทำงาน 5. กฎระเบียบของสถานประกอบการและของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 6. ความเสี่ยง/ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ของเสีย

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี) 2. หนังสือคุณวุฒิที่เป็นที่ยอมรับ เช่น หนังสือรับการฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น (ถ้ามี) 3. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านระบบการทำงานเตาเผาและการบำรุงรักษาระบบเตาเผา ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดหรือตามแผนการปฏิบัติการของสถานที่เผาของเสีย (ถ้ามี) 3. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมเตาเผาสำหรับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย) และผลการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะ “เตรียมเตาเผาก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน” ในระดับชั้นคุณวุฒิที่ 3 นี้เริ่มจากการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเตาเผา ตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษาตามแผน และตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของเตาเผา ก่อนจะเข้าสู่ระดับชั้นที่ 4 ต่อไป
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การเผาของเสีย (Waste Incineration) คือ กระบวนการกำจัดของเสียที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อเผาไหม้ส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ในของเสีย 2. ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย มี 3 แบบที่นิยมใช้แพร่หลายในการเผาขยะมูลฝอย คือ เตาเผาแบบตะกรับ (Stoker-Fired or grate-Fired Incinerator) เตาเผาฟลูอิดไดส์เบด (Fluidized Bed Incinerator) และเตาเผาชนิดควบคุมการเผาไหม้ (Controlled-Air Incinerator) 3. ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษอากาศ ฝุ่นละออง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ไดออกซิน เถ้าก้นเตา (Bottom ash) เถ้าลอย (Fly ash) 4. การบำรุงรักษาเตาเผาของเสีย หมายถึง การดำเนินการตรวจสอบการทำงานของเตาเผาให้มีการทำงานอย่างปกติและทำการบำรุงรักษาระบบเตาเผาเป็นระยะเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบความพร้อมใช้งานเตาเผา 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบสภาพเตาเผาสำหรับการบำรุงรักษาตามแผน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานของเตาเผา 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการทำงานของเตาเผา