หน่วยสมรรถนะ

ดูแลการจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ดูแลการจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแสดงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของการคัดแยกของเสียชุมชนในโรงคัดแยก และกระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการคัดแยกของเสียชุมชน รวมถึงปัญหา/สิ่งผิดปกติจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชน สามารถควบคุมการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และตรวจสอบการดำเนินการของเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการคัดแยกของเสียชุมชนในโรงคัดแยก รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของเสียชุมชนรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยก สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภท หรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545 2. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงานลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 พ.ศ. 2545 3. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม วาดวยเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตประเภทหรือชนิดของโรงงาน ลําดับที่ 105 และลําดับที่ 106 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

02107.01 ตรวจสอบการดำเนินการจัดการคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยก

1. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของการคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยก
2. ชี้แจงกระบวนการของเครื่องจักรในการปฏิบัติงานในการคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยก
3. ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยก
4. ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน
5. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน
6. ตรวจสอบคุณภาพของเสียชุมชนรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยก

02107.02 จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน

1. บ่งชี้ปัญหา/สิ่งผิดปกติที่อาจเกิดจากการคัดแยกของเสียชุมชนเพื่อจัดทำการแก้ไขปัญหา
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกต ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ความผิดปกติ ของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ/อุปกรณ์ เครื่องจักร ของเสียรีไซเคิล(ผลิตภัณฑ์) เป็นต้น 2. ทักษะการกำกับควบคุมผู้ปฏิบัติงาน 3. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 4. ทักษะในการประสารงาน 5. ทักษะการคิดวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการทำงาน 6. ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกของเสียชุมชนในขั้นพื้นฐาน 7. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ 8. ทักษะการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. การประเมินความเสี่ยง และความปลอดภัยในการทำงาน 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 3. ข้อบังคับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน 4. การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากเครื่องจักร และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับการเกิดเหตุฉุกเฉิน 5. วิธีการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบ และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน 2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบผ่านข้อเขียน(ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการดูแลควบคุมจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติการ 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตของการดูแลควบคุมจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน ในหน่วยสมรรถนะนี้ จะต้องตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ/อุปกรณ์ และเครื่องจักรในกระบวนการคัดแยกของเสียชุมชนในโรงคัดแยก และควบคุมการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียชุมชนในโรงคัดแยก ตรวจสอบคุณภาพของของเสียชุมชนรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยก และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกการตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานของสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน โดยผู้ปฏิบัติงานในระดับชั้นคุณวุฒินี้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติงานในการคัดแยกของเสียชุมชนในโรงคัดแยกของเสียชุมชน และรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการคัดแยก รวมทั้งปัญหา/สิ่งผิดปกติจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชนเพื่อจัดทำการแก้ไขปัญหา
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การคัดแยก 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กฎระเบียบ ข้อบังคับของการคัดแยก หมายถึง หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น ข้อห้ามการปฏิบัติงานโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ข้อห้ามการเคลื่อนย้ายของเสียอันตรายชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 2. กฎหมายระเบียบข้อบังคับ เช่น พรบ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 เป็นต้น 3. ควบคุมการทำงาน หมายถึง การติดตามการทำงานของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 4. ตรวจสอบ หมายถึง การประเมินด้วยสายตา และการประเมินด้วยลักษณะทางกายภาพหรือคุณลักษณะของอุปกรณ์ 5. ตรวจสอบคุณภาพของเสียชุมชนรีไซเคิล หมายถึง การประเมินของเสียชุมชนที่ผ่านการคัดแยก จากลักษณะ ความสกปรก สภาพความเสียหาย และสิ่งปนเปื้อนที่ติดมา 6. บันทึกผลการตรวจสอบ อาจรวมถึง รายละเอียดเครื่องมือ/เครื่องจักรที่เสียหาย ผลการทดสอบ รายละเอียดการซ่อมแซมและการบำรุงรักษา 7. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันมือและเท้า แว่นตานิรภัย เสื้อผ้าสะท้อนแสง เป็นต้น 8. ปัญหา/สิ่งผิดปกติ หมายถึง ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานในการคัดแยก เครื่องมือ/อุปกรณ์ชำรุด เครื่องจักรไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เกิดอุบัติเหตกับร่างกายผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ตรวจสอบการดำเนินการจัดการคัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่คัดแยก 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน(ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย จัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน