หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการขนส่งของเสียชุมชน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-4-008ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการขนส่งของเสียชุมชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถกำหนดแผนงานการรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน ประเมินความเสี่ยงและจัดทำรายงานการขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงานได้ มีความรู้ในการอธิบายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและที่เป็นอันตรายรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ สามารถกำหนดแผนการขนส่งของเสียชุมชน วิธีการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นและลงจากพาหนะ กำหนดรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ รวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งของเสียชุมชน ขั้นตอนในการขนถ่ายและขนส่งของเสียชุมชนหน่วยงาน สามารถบริหารการขนส่งของเสียชุมชนให้เป็นไปตามแผนการขนส่ง ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขนถ่ายและการขนส่งของเสียชุมชน สามารถกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการขนส่งได้ และจัดทำรายงานสรุปผลการขนส่งของเสียชุมชน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 - กระทรวงสาธารณสุข 2. ระบบเอกสารกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ ตามแบบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง “การขนสงวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. 2546” 4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อในท้องที่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2558” 5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01108.01 กำหนดแผนการรวบรวม ขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน

1. อธิบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งของเสียชุมชนไม่อันตรายอันตราย รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ
2. กำหนดเส้นทางการขนส่งของเสียชุมชน
3. กำหนดวิธีการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นและลงจากยานพาหนะ
4. กำหนดรายการเครื่องมือ/อุปกรณ์/เครื่องจักร ประเภทยานพาหนะ ที่ใช้ดำเนินการขนส่ง/ขนถ่ายของเสียชุมชน
5. กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานในการขนส่งของเสียชุมชน

01108.02 บริหาร ประเมินความเสี่ยงการขนส่งของเสียชุมชน และจัดทำรายงานการขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน

1. บริหารการขนส่งของเสียชุมชนให้เป็นไปตามแผนการขนส่ง
2. ประเมินความเสี่ยง จากการขนส่งของเสียชุมชน
3. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน
4. จัดทำรายงานสรุปผลการขนส่งของเสียชุมชน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการบริหาร ประเมิน วิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน 2. ทักษะการจัดทำรายงานสรุปผล 3. ทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน 2. การบริหารจัดการการขนส่งด้วยยานพาหนะ 3. การบริหารจัดการประเมินความเสี่ยง และความปลอดภัยในการดำเนินงาน 4. ความรู้ด้านการจัดการของเสียชุมชน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงาน 2. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา 2. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับวางแผนและบริหารการขนส่งของเสียชุมชน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตในการวางแผนและบริหารการขนส่งของเสียชุมชน โดยจะครอบคลุมการปฏิบัติในการกำหนดแผนการรวบรวมขนส่งของเสียชุมชนและบริหาร ประเมินความความเสี่ยงการขนส่งของเสียชุมชน พร้อมทั้งจัดทำรายงานการขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติจะต้องกำหนดเส้นทางการขนส่ง วิธีการ ขนถ่าย รายการเครื่องมือ/อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุของเสียชุมชนรวมถึงยานพาหนะที่ใช้ในการรวบรวมขนส่ง ของเสียชุมชน ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรวบนวมขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ในการบริหารการขนส่งของเสียชุมชนให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนดได้ สามารถประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสียชุมชน 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถวางแผนเส้นทาง กำหนดวิธีการขนส่ง และประเมินความเสี่ยงของการขนส่งของเสียชุมชนตามความเหมาะสมของหน่วยงานได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน ครอบคลุม กฎหมาย ข้อบังคับ ที่ต้องใช้ในการดำเนินการในการขนส่งของเสียชุมชน เช่น พรบ. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เป็นต้น 2. แผนการขนส่งของเสียชุมชน หมายถึง การกำหนดเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง เวลาในการดำเนินงาน ปริมาณของเสีย จำนวนรอบที่ทำการรวบรวมขนส่งต่อวัน ประเภทของเสียชุมชนที่ทำงานรวบรวมขนส่ง เป็นต้น 3. วิธีการขนถ่าย หมายถึง วิธีการเคลื่อนย้ายของเสียจากจุดรวบรวมของเสียไปยังภาชนะ/ยานพาหนะที่เตรียมไว้ 4. การจัดทำรายงานสรุปผล ประกอบด้วย รายงานสรุปข้อมูลแสดงผลการดำเนินการขนส่งของเสียของหน่วยงาน เช่น ประเภทของเสีย ปริมาณของเสีย จำนวนรอบ สถานที่ส่งมอบ เป็นรอบหรือรายเดือน เป็นต้น 5. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการขนส่งของเสียชุมชน เช่น การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ การเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติขณะขนถ่าย รอบเวลาการขนส่งไม่เป็นตามที่กำหนด เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย กำหนดแผนการรวบรวม ขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย บริหาร ประเมินความเสี่ยงการขนส่งของเสียชุมชน และจัดทำรายงานการขนส่งของเสียชุมชนของหน่วยงาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน