หน่วยสมรรถนะ

ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-1-002ZA
EVM-CWM-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถบอกประเภทของของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตรายได้ บอกวิธีการขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมขนถ่ายของเสียชุมชนรวมถึงภาชนะที่ใช้ในการบรรจุของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายตามลักษณะของเสียชุมชน สามารถที่จะขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายจากยานพาหนะก่อนการขับขี่ และทำความสะอาด ณ จุดรวบรวบของเสียหลังจากทำการขนถ่ายของเสียชุมชนเสร็จสิ้น

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 9611 : คนงานเก็บขยะ/คนงานประจำรถขยะ (ISCO,2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01102.01 เตรียมการขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ

1. บอกประเภทของเสียชุมชนที่ไม่อันตราย/อันตรายเบื้องต้นที่พบณ ที่แหล่งรวบรวมของเสีย
2. บอกวิธีการขนถ่ายของเสียที่ไม่เป็นอันตราย ณ ที่แหล่งรวบรวมของเสีย
3. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมและขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายก่อนขึ้นและลงยานพาหนะได้อย่างถูกต้อง
4. เลือกใช้ภาชนะบรรจุของเสียชุมชนที่ไม่อันตรายตามลักษณะของเสีย

01102.02 ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก่อนการสัมผัสของเสียชุมชนได้
2. รวบรวมของเสียชุมชุนที่ไม่เป็นอันตรายใส่ภาชนะบรรจุของเสีย
3. ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายที่บรรจุใส่ภาชนะบรรจุแล้วณ จุดรวบรวมขึ้นและลงยานพาหนะด้วยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องมือและวิธีที่ใช้เครื่องมือได้
4. ใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายจากยานพาหนะก่อนการขับขี่
5. ทำความสะอาด ณ จุดรวบรวมของเสียหลังจากทำการขนถ่ายของเสียชุมชนเสร็จสิ้น

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกต วัตถุ ความสะอาด สิ่งผิดปรกติ เป็นต้น 2. ทักษะการจำแนกประเภทและลักษณะของเสีย 3. ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทำความสะอาด 4. ทักษะการยกสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักขึ้นและลงยานพาหนะ 5. ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ช่วยยกสิ่งของที่มีน้ำหนัก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการยกหรือขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย ตามประเภทลักษณะภาชนะบรรจุขึ้นและลงยานพาหนะด้วยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องมือ และวิธีที่ใช้เครื่องมือ 2. วิธีการจัดวางภาชนะบรรจุในพื้นที่จำกัด 3. วิธีการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนอันตรายส่วนบุคคล 4. วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียที่ไม่เป็นอันตราย 5. ข้อบังคับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน 6. ประเภทของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย 7. ประเภทของภาชนะบรรจุที่ใช้ในการรวบรวมของเสียตามลักษณะของเสีย 8. ประเภทของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมของเสียชุมชน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับรวบรวมขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตในการขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายในหน่วยสมรรถนะนี้ เริ่มจาก การเตรียมการ ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ โดยการบอกประเภทของเสียชุมชน วิธีการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นลงยานพาหนะ และการเลือกใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ในการรวบรวมและขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นยานพาหนะให้เหมาะสม หลังจากนั้นจะดำเนินการรวบรวมขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลก่อนเริ่มการดำเนินการ โดยทำการรวบรวมของเสียชุมชนใส่ภาชนะบรรจุของเสียชุมชนที่เตรียมไว้และทำการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นยานพาหนะ หลังจากขนถ่ายของเสียชุมชนแล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันของเสียชุมชนรั่วไหล/ตกหล่นจากยานพาหนะก่อนการขับขี่ออกจากจุดรวบรวมของเสียชุมชน และทำความสะอาดจุดรวบรวมของเสียชุมชนที่ทำการขนถ่าย
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถบอกวิธีการขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตราย บอกลักษณะของเสียชุมชนประเภทที่ไม่เป็นอันตรายและอันตราย เป็นของแข็งหรือของเหลว วิธีการขนถ่ายขึ้นและลงยานพาหนะ ด้วยวิธีการที่ไม่ใช้เครื่องมือและวิธีที่ใช้เครื่องมือได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ของเสียชุมชนเกิดการรั่วไหล/ตกหล่น ในระหว่างการขนส่งของเสียชุมชน 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ของเสียชุมชนที่เป็นอันตรายเบื้องต้น เช่น หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี แบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์(เครื่องใช้ไฟฟ้า) เป็นต้น 2. ภาชนะที่ใช้บรรจุของเสีย ประกอบด้วย ถุงพลาสติก ถุงกระสอบ ถังพลาสติก ถังโลหะ ลังไม้ เป็นต้น 3. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้รวบรวมและขนถ่ายของเสียชุมชน ประกอบด้วย ครีมจับ ที่คีบ ไม้กวาด ที่ตักขยะ คราด จอบ เสียม กระบะใส่ของ รถเข็น เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่นของเสียชุมชนจากยานพาหนะ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และเครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชน 4. อุปกรณ์ป้องกันการรั่วไหล/ตกหล่น เช่น ผ้าคลุมกัน ตะแกรง ตาข่ายกันปลิว ภาชนะรองน้ำชะขยะ เป็นต้น 5. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ รองเท้า แว่นตานิรภัย เข็มขัด หมวก เป็นต้น 6. เครื่องมือที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชน เช่น แม่แรงยก รอกยก รถยกสิ่งของ อุปกรณ์ ไฮดรอลิก เป็นต้น 7. การขนถ่ายของเสียชุมชนโดยวิธีที่ไม่ใช้เครื่องมือ หมายถึง การใช้แรงงานคนยกในการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นและลงยานพาหนะ 8. วิธีการจัดวาง เป็นการจัดวางของเสียชุมชนที่บรรจุในภาชนะ อย่างเป็นระเบียบบนยานพาหนะไม่ให้เกิดการตกหล่นและจัดระเบียบพื้นที่การบรรจุของเสียชุมชน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย เตรียมการขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลงยานพาหนะ 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. ข้อสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน
ขนถ่ายของเสียชุมชนที่ไม่เป็นอันตรายขึ้นและลง ยานพาหนะ