หน่วยสมรรถนะ

เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

EVM-CWM-1-001ZA
EVM-CWM-2-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้เก็บรวบรวมและขนส่งของเสียชุมชน

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน โดยการทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบสภาพและความสะอาดก่อนการนำไปปฏิบัติงาน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  1

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  กลุ่มอาชีพการจัดการของเสียชุมชน

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  รหัสอาชีพ 9611 : คนงานเก็บขยะ/คนงานประจำรถขยะ (ISCO,2008)

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  1. กฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560”

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

01101.01 ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้เก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน ให้พร้อมปฏิบัติงาน

1. ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้เก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน
2. ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้เก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน
3. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดของชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้เก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน

01101.02 ทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ขนถ่ายของเสียชุมชน ขึ้นและลง ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน

1. ทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้น-ลง จากยานพาหนะ
2. ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชนขึ้นและลงจากยานพาหนะ
3. ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชน
4. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  ไม่ระบุ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ทักษะการสังเกต วัตถุ ความสะอาด เป็นต้น 2. ทักษะการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ทำความสะอาด ขั้นพื้นฐาน 3. ทักษะการบันทึกข้อมูล (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการทำความสะอาด เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ 2. วิธีการตรวจสอบความสะอาดและสภาพของเครื่องมือ/อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน 3. วิธีการบันทึกผลการตรวจสอบ 4. ชนิดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ 5. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคค

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการประกอบด้วยหลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) และหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) คำแนะนำในการประเมิน และวิธีการประเมิน ซึ่งควรจะพิจารณาร่วมกัน
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
(ค) คำแนะนำในการประเมิน ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ก่อนรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน 1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติการ ได้แก่ ผลการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้ ได้แก่ ผลการสอบข้อเขียน (ปรนัย)

ขอบเขต (Range Statement)

  ขอบเขตในการเตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชนคลอบคลุมถึง การทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชนและเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชน รวมถึงการตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ โดยจะเริ่มด้วยการทำความสะอาด การตรวจสอบความสะอาดและการตรวจสภาพ ของชิ้นส่วนยานพาหนะและเครื่องมือ/อุปกรณ์ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจสอบ ก่อนนำไปปฏิบัติงาน
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบันทึกผลการตรวจสอบสภาพและความสะอาดของเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสะอาดของชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะและเครื่องมือ/อุปกรณ์  (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ยานพาหนะ หมายถึง ยานยนต์ที่ใช้บรรทุกของเสียชุมชนเพื่อการเก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชนไปส่งยังสถานที่จัดการของเสียชุมชน 2. ชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะ หมายถึง ล้อรถยนต์ ยางรถยนต์ ตัวถังภายนอกรถยนต์ กระบะบรรทุกท้ายรถ ตู้คอนเทรนเนอร์ เป็นต้น 3. ความสะอาดของชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะและเครื่องมือ/อุปกรณ์ คือ ไม่มีสิ่งสกปรก ที่สร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญทางสายตา กลิ่นเน่าเหม็น ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกสถานที่ปฏิบัติงาน 4. วิธีการตรวจสอบความสะอาด เป็นการประเมินความสะอาดด้วยสายตาและกลิ่นทางจมูก โดยจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก ที่สร้างเหตุเดือดร้อนรำคาญทางสายตา กลิ่นเน่าเหม็น ปนเปื้อน 5. วิธีการตรวจสอบสภาพ คือ เป็นการประเมินสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ ด้วยสายตาการ โดยอุปกรณ์ต้องไม่แตกหัก ชำรุดเสียหาย ใช้การได้ เป็นต้น 6. บันทึกผลการตรวจสอบความสะอาดและการตรวจสอบสภาพ โดยรายละเอียดที่ต้องบันทึก เช่น รอบเวลาการทำความสะอาด ชนิดอุปกรณ์ ผลการตรวจสอบความสะอาดและสภาพยานพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 7. เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่าย เช่น ที่คีบจับของเสีย ไม้กวาด คราด ที่ตักของเสีย รถเข็น ภาชนะบรรทุก/บรรจุของเสีย เป็นต้น โดยเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายครอบคลุมถึง อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 8. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย หมวก ถุงเท้า รองเท้า ชุดปฏิบัติงาน เสื้อผ้าสะท้อนแสง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  ไม่ระบุ

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายนอกของยานพาหนะที่ใช้เก็บรวบรวมขนส่งของเสียชุมชน ให้พร้อมปฏิบัติงาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. สอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน  18.2 เครื่องมือประเมินหน่วยสมรรถนะย่อย ทำความสะอาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเสียชุมชน ขึ้นและลง ยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน 1. ข้อสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค 2. สอบข้อเขียน (ปรนัย) ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย

  • สายงาน :
    สาขาการจัดการของเสียชุมชน
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เตรียมความพร้อมก่อนการขนส่งของเสียชุมชน