หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-2-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ยางตามแผนการบำรุงรักษา เพื่อบำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ และระบบต่างๆ ของแม่พิมพ์ยาง รวมถึงการบันทึกการบำรุงรักษา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201RM01.1 บำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์

1.1 ทำความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์
1.2 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์

201RM01.2 บำรุงรักษาระบบแม่พิมพ์

2.1 ตรวจสอบระบบการทำงานของแม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์
2.3 ถอด และประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์

201RM01.3 บันทึกผลการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

3.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
3.2 สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  101RI01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
  2. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  3. กระบวนการทำงานของแม่พิมพ์
  4. การถอด ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุแม่พิมพ์
  2. กระบวนการฉีดยาง
  3. หลักความปลอดภัยในการทำงาน
  4. หลักการบำรุงรักษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ประกอบด้วย การทำความสะอาด การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และระบบการทำงาน การถอดประกอบแม่พิมพ์ รวมถึงการบันทึกผลการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ยาง
  การตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์ ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง การตรวจสอบความสมบูรณ์ของผิวแม่พิมพ์ที่ทำให้เกิดชิ้นงาน Cutting Line และ Parting line ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
  
(ก) คำแนะนำ 1. ทำการบำรุงรักษาตามขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมสำหรับระบบของแม่พิมพ์ยางแต่ละระบบ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับแม่พิมพ์ยาง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ระบบของแม่พิมพ์ยาง เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบให้ความร้อน ระบบป้อนเนื้อยาง

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงบำรุงรักษาระบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกผลการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์อัดยาง