หน่วยสมรรถนะ

ทดลองแม่พิมพ์ยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-4-021ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองแม่พิมพ์ยาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ยาง โดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องอัด และฉีดยาง รวมถึงวัสดุ ชิ้นงาน อุปกรณ์ การขนย้ายแม่พิมพ์ การติดตั้ง และถอดแม่พิมพ์ การปรับตั้งแม่พิมพ์ รวมถึงการร่วมทดลอง (Tryout) แล้ววิเคราะห์ปัญหาจากความผิดปกติของแม่พิมพ์ และสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103RM03.1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งก่อน และหลังปฏิบัติงาน

103RM03.2 จัดเตรียมความพร้อมในการติดตั้งแม่พิมพ์

2.1 จัดเตรียมความพร้อม และควบคุมการขนย้ายแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
2.2 ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องอัด และฉีดได้ถูกต้องเหมาะสม

103RM03.3 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องอัด และฉีดยาง

3.1 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องอัด และฉีดก่อนติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องอัด และฉีดได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการอัดและฉีด

103RM03.4 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องอัด และฉีดยาง

4.1 ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ตามใบตรวจสอบ และบำรุงรักษาแม่พิมพ์
4.2 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องอัด และฉีดได้ถูกต้องและปลอดภัย
4.3 ดูแลและเก็บรักษาแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

103RM03.5 ตรวจสอบการติดตั้งแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

5.1 ตรวจสอบการทำงาน และการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ
5.2 ปรับตั้งระยะ และความเร็วในการเปิด-ปิดของเครื่องจักรได้ถูกต้องเหมาะสมกับแม่พิมพ์

103RM03.6 ร่วมทดลองอัด และฉีด เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไข

6.1 ระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
6.2 วิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไข
6.3 จดบันทึกการทำงาน ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องอัด และฉีดยาง
  2. การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องทดลองแม่พิมพ์
  3. การวิเคราะห์ปัญหาการทำงานของแม่พิมพ์จากเครื่องทดลอง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจับยึดแม่พิมพ์ยาง
  2. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ยาง
  3. หลักการทำงานของเครื่องอัด และฉีดยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้ หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องอัด และฉีดยาง เพื่อการทดลองขึ้นรูป โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การติดตั้งแม่พิมพ์อัด และฉีดยาง หมายถึง การนำแม่พิมพ์อัด และฉีดยางขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องขึ้นรูป เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตชิ้นงาน
  การทดลองอัด และฉีด หมายถึง การอัด และฉีดยางเข้าไปในแม่พิมพ์ เพื่อทดสอบกลไกการทำงานของแม่พิมพ์ และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องอัด และฉีดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองขึ้นรูปได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องอัด และฉีดยาง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดพลาสติก 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องอัด และฉีดยาง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการติดตั้งแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.6 เครื่องมือประเมินการร่วมทดลองอัด และฉีด เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไข 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน