หน่วยสมรรถนะ

ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-4-020ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน โดยเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่ง ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103RM02.1 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน

1.1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
1.2เลือกวิธีที่เหมาะสมในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103RM02.2 ปรับประกอบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน

2.1 ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนก่อนการปรับแต่ง
2.2 ปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ให้ตรงตามแบบแม่พิมพ์

103RM02.3 ตรวจสอบการประกอบแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.1 ตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น และระบบให้ความร้อน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
  2. เลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียด และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  3. ทดสอบการประกอบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคนิคการปรับประกอบชิ้นส่วน
  2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับประกอบ
  3. เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับประกอบแม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ยางที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีอุปกรณ์ช่วยในระบบฉีด เช่น Cold Runner System หรือมีระบบปลดชิ้นงานแบบ Slide / Split Mold / Ejector Pin หรือ Transfer Mold
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับการปรับประกอบแม่พิมพ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปรับประกอบแม่พิมพ์ยางพร้อมกับตรวจสอบการทำงาน ให้สามารถนำไปทดลองได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการประกอบแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดลองแม่พิมพ์ยาง