หน่วยสมรรถนะ

ปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะในการปรับประกอบแม่พิมพ์ยาง โดยเลือกเครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่ง ได้อย่างปลอดภัย และเหมาะสมกับปัญหา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103RM01.1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมทั้งก่อน และหลังปฏิบัติงาน

103RM01.2 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับประกอบแม่พิมพ์

2.1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.2เลือกวิธีที่เหมาะสมในการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103RM01.3 ปรับประกอบแม่พิมพ์

3.1 ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนก่อนการปรับแต่ง
3.2 ปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.3 ตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ให้ตรงตามแบบแม่พิมพ์

103RM01.4 บำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์

4.1 ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
4.2 จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับประกอบ
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด และเครื่องมือตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่จะส่งผลต่อการปรับประกอบ
  2. การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการปรับประกอบ
  3. การเลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ยาง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยางโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น งานกัด งานกลึง เป็นต้น เพื่อนำมาปรับประกอบเป็นแม่พิมพ์ยาง
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปรับประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยางให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปรับประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษา และการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน