หน่วยสมรรถนะ

ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-2-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90 ช่างเขียนแบบอื่นๆ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้คำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101CM01.1 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือกล

1.1 อ่าน พูด และเขียนคำศัพท์เฉพาะทางด้านเครื่องมือกลได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
1.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางด้านเครื่องมือกล

101CM01.2 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์

2.1 อ่าน พูดและเขียนคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์

101CM01.3 คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.1 อ่าน พูด และเขียนคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
3.2 รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ใช้คำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  เข้าใจคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการคำถาม (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานจากการสอบสัมภาษณ์
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  คำศัพท์เฉพาะ หมายถึง คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่างๆ ของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือกล 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2เครื่องมือประเมินคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง