หน่วยสมรรถนะ

นำผลจากการวิเคราะห์ด้วย CAE มาใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-4-006ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  นำผลจากการวิเคราะห์ด้วย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการจำลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE) และสามารถนำผลการวิเคราะห์มาใช้กำหนดแนวทางในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงานหากจำเป็น เพื่อลดความผิดพลาดในการออกแบบแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101RI06.1 เตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการจำลองการฉีดยาง

1.1 เตรียมข้อมูลในการจำลองด้วย CAE ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
1.2 ระบุเป้าหมายการจำลองที่ต้องการทราบ

101RI06.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดยาง

2.1 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดยาง เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 วิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดยาง เพื่อการแก้ไขแบบชิ้นงาน

101RI06.3 กำหนดแนวทางในการออกแบบ และแก้ไขแม่พิมพ์หรือชิ้นงาน

3.1 นำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดแนวทาง และข้อกำหนดในการออกแบบแม่พิมพ์
3.2 นำผลวิเคราะห์ที่ได้มากำหนดแนวทาง และข้อกำหนดในการแก้ไขแบบชิ้นงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์เขียนแบบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
  3. การวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองความสามารถจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียน หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวิเคราะห์ผลจาก CAE ในสมรรถนะนี้ เป็นผลการจำลองจาก Software เฉพาะทางสำหรับงานฉีดยาง
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดจากโปรแกรม CAE และสรุปผลนำไปออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. นำผลวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ หรือแก้ไขแบบชิ้นงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมผลการจำลองการฉีดยาง และแบบชิ้นงาน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ผลการจำลองการฉีดยาง 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดแนวทางในการออกแบบ และแก้ไขแม่พิมพ์ หรือชิ้นงาน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยางที่มีความซับซ้อน
วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์ฉีดยางตามความต้องการของลูกค้า