หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-2-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ฉีดยาง จากภาพประกอบ โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดขนาด ค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101RI02.1 ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

1.1 ประสานงานกับผู้ออกแบบแม่พิมพ์
1.2 รับฟังข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้ออกแบบแม่พิมพ์

101RI02.2 เตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1 ศึกษาแบบ 3Dเพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนแบบเพื่อการผลิต

101RI02.3 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เพื่อการผลิต

3.1 เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.2 กำหนดรายละเอียดลงในแบบงาน
3.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบงาน

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
  2. ใช้ซอฟต์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป
  3. การสื่อสาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเขียนแบบเครื่องกล
  2. ความเข้าใจในโครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดยาง
  3. งานสวม และพิกัดความความคลาดเคลื่อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยางโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD)
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนแบบชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 3D
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ (CAD)

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง
คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น