หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์ยาง

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-RBB-2-001ZA
MLD-RBB-3-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง ทั้งแบบภาพประกอบ ตารางรายการวัสดุ (BOM) และแบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension & Tolerance และอื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101RI01.1 อ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

1.1อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Title block ได้ถูกต้อง
1.2อ่านรายละเอียดองค์ประกอบใน Bill Of Materials (BOM) ได้ถูกต้อง
1.3เลือกแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตรงกับชิ้นส่วนที่จะทำการผลิต

101RI01.2 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง

2.1 อ่านแบบภาพฉาย แบบภาพตัด แบบภาพ 3D ได้
2.2 อ่านแบบภาพประกอบ ตามมาตรฐานได้

101RI01.3 อ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์ฉีดยาง

3.1 อ่านสัญลักษณ์ Geometric Dimension& Tolerance ได้
3.2 อ่านสัญลักษณ์อื่นๆ จากแบบตามมาตรฐานได้

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านแบบชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ในงานแม่พิมพ์ฉีดยาง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การอ่านแบบเครื่องกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์ยาง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แบบแม่พิมพ์ฉีดยางในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ฉีดยางที่ไม่มีความซับซ้อน
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดยาง เพื่อนำมาเขียนแบบรายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดยาง เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อ่านแบบสั่งงานที่ใช้ภาพฉายมุมมองที่ 1 และ 3 (ISO Method-E และ ISO Method-A)
  2. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในแบบ
  3. เข้าใจสัญลักษณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบ
  4. เข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2008

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการอ่านองค์ประกอบหลักในแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการอ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการอ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์ฉีดยาง 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์ยาง
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง