หน่วยสมรรถนะ

ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-069ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ฉีดยาง หรืออาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดยาง 3118 ช่างเขียนแบบ, 3118.10 ช่างเขียนแบบทั่วไป, 3118.30 ช่างเขียนแบบเครื่องกล, 3118.90 ช่างเขียนแบบอื่นๆ

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการใช้คำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101C02.1 พื้นฐานการคำนวณ

1.1 สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต
1.2 คำนวณค่าทางตรีโกณมิติ

101C02.2 ปฏิบัติการคำนวณ

2.1 คำนวณหาขนาดต่างๆ เช่น เส้นรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก เป็นต้น
2.2คำนวณ กำหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ ใช้คำศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  เข้าใจคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการคำถาม (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการระบุรายละเอียดของแบบด้วยศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานจากการสอบสัมภาษณ์
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  คำศัพท์เฉพาะ หมายถึง คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และกระบวนการต่างๆ ของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่าน พูด และเขียนศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. รู้ความหมายของคำศัพท์เฉพาะทางด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ เกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ หรือแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือกล 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2เครื่องมือประเมินคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวกับวัสดุและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์อัดพลาสติก
คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น