หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-4-065ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งชิ้นงานที่มีตัวกดช่วยขึ้นรูป (Plug Assist) และหรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure Forming) ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยสามารถกำหนด Mold Layout และตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็น และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกำหนดจากแบบชิ้นงาน (Part Drawing)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101PT05.1 จัดเตรียมข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

101PT05.2 กำหนดตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน

2.1 พิจารณา และกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า
2.2 กำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบมีตัวกดช่วยขึ้นรูป(Plug Assist) และ หรือมีระบบอัดอากาศ (PressureForming)
2.3 กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด

101PT05.3 ออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งชิ้นงานที่มีความซับซ้อน

3.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

101PT05.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ชั้น3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านแบบแม่พิมพ์ที่ใช้ในงานแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
  2. ระบบการทำงานของแม่พิมพ์
  3. ใช้ซอฟท์แวร์ออกแบบแม่พิมพ์สำเร็จรูป
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
  3. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
  4. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  5. วัสดุแม่พิมพ์
  6. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  7. สมบัติพลาสติก
  8. เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อนในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีตัวกดช่วยขึ้นรูป (Plug Assist) และ หรือมีระบบอัดอากาศ (Pressure Forming)
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เขียนแบบแม่พิมพ์โดยใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็นในการแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งชิ้นงานที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำโปรแกรมคำสั่ง (CAM) สำหรับเครื่องกัด CNC