หน่วยสมรรถนะ

เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  เขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการเขียนแบบชิ้นส่วนของแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง จากภาพประกอบ โดยสามารถจัดวางในรูปของภาพฉาย และภาพตัดได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดขนาดค่าพิกัดความคลาดเคลื่อน ระบบงานสวม พร้อมสัญลักษณ์ลงในแบบงาน และกำหนดรายละเอียดลงในแบบงานให้ครบถ้วน โดยใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป (CAD)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C05.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

102C05.2 เลือกใช้เครื่องมือคมตัด

2.1จำแนกชนิดเครื่องมือตัด
2.2 เลือกใช้เครื่องมือตัดให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิตและลักษณะชิ้นส่วนที่จะผลิต

102C05.3 การเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานลับคมตัด

3.1 เตรียมเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์ในการลับคมตัดที่เหมาะสมกับการลับคมตัดแต่ละประเภท
3.2 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานลับคมตัด
3.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องลับคม เช่น กรูยึดเครื่อง หน้าล้อหินกระจกนิรภัย แท่นรองรับงาน น้ำหล่อเย็น สวิตซ์ ปิด-เปิดมอเตอร์

102C05.4 การดำเนินการลับคมตัด

4.1 ตรวจสอบความพร้อมของผู้ใช้ เช่น เครื่องแต่งกาย ชุดนิรภัย สภาพร่างกาย
4.2 ใช้เครื่องลับคม
4.3 ลับคมได้ตามกำหนดค่ามุมต่าง ๆ ของดอกสว่าน ดอกกัดและมีดกลึงโดยสามารถกำหนดค่ามุมที่เหมาะสมกับวัสดุงานได้
4.4 ตรวจสอบความถูกต้องของคมตัด

102C05.5 การบำรุงรักษาเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์

5.1 ตรวจสอบบำรุงรักษาเบื้องต้น
5.2 ดูแลทำความสะอาดเครื่องลับคมตัดและอุปกรณ์
5.3 ตรวจสอบความพร้อมของ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
  2. ใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป 3. การสื่อสาร
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การเขียนแบบเครื่องกล
  2. ความเข้าใจในโครงสร้างแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
  3. งานสวม และพิกัดความความคลาดเคลื่อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งในหน่วยสมรรถนะนี้ ด้วยซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป (ไม่ระบุซอฟท์แวร์)
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเขียนภาพชิ้นงานแม่พิมพ์จากแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้รายละเอียดของแบบภาพแยกชิ้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วนแม่พิมพ์ด้วยซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมในงานเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ใช้เครื่องมือวัดละเอียด