หน่วยสมรรถนะ

อ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-2-061ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  อ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถเลือกแบบ และอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง ทั้งแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้น รวมถึงรายละเอียดใน Title block และใน Materials Lists เพื่อให้สามารถเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

102C04.1 เตรียมงานเครื่องมือวัดละเอียด

1.1 จำแนกประเภทและวิธีการใช้งานของเครื่องมือวัดละเอียด
1.2 เตรียมเครื่องมือวัดละเอียด
1.3 ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือวัดละเอียด

102C04.2 ดำเนินการวัดละเอียด

2.1 ตั้งศูนย์ของเครื่องมือวัดละเอียดให้ได้ค่าตามมาตรฐานตรวจสอบชิ้นงานที่จะทำการวัด
2.2 ดำเนินการวัด โดยใช้เครื่องมือวัดละเอียด
2.3 จดบันทึกค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดละเอียด

102C04.3 บำรุงรักษา จัดเก็บเครื่องมือวัดละเอียด

3.1 ทำความสะอาดเครื่องมือวัดละเอียด
3.2 เก็บเครื่องมือวัดละเอียดในพื้นที่ที่กำหนด

102C04.4 บันทึกผลการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด

4.1 บันทึกการปฏิบัติงานเครื่องมือวัดละเอียด
4.2 รายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบถึงข้อบกพร่องของชิ้นส่วนที่วัด

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านแบบชิ้นส่วนเครื่องกลที่ใช้ในงานแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การอ่านแบบเครื่องกล

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่งที่ใช้เพียงระบบสุญญากาศ
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อกำหนด และมาตรฐานการผลิต
  2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอ่านแบบภาพประกอบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง เพื่อนำมาเขียนแบบรายละเอียดของภาพแยกชิ้นได้
  3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถเลือกแบบ และอ่านแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง เพื่อให้สามารถผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้ตรงตามข้อกำหนดในแบบได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อ่านแบบสั่งงานด้วยมาตรฐานที่ใช้ในการมองภาพฉายระบบ ISO Method - A และ ISO Method – E
  2. ให้ความสำคัญกับข้อกำหนด และมาตรฐานในแบบ
  3. เข้าใจสัญลักษณ์ตามมาตรฐานที่กำหนดในแบบ
  4. เข้าใจความหมายของค่า GD&T ตามแบบสั่งงาน และสัญลักษณ์มาตรฐาน ASME Y14.5 M : 2002

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการอ่านองค์ประกอบหลักในแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการอ่านแบบแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการอ่านสัญลักษณ์ในแบบงานแม่พิมพ์เทอร์โมฟอร์มมิ่ง 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
คำนวณโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น
เลือกใช้เครื่องมือตัด (Cutting Tool)