หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์อัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-4-060ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์อัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก 3115 ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล 3119.20 ช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุม 3119.40 ช่างเทคนิควิศวกรรมการผลิต

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า โดยต้องศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนดจากลูกค้ารวบรวมจุดที่เป็นปัญหาเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ทั้งยังสามารถสรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์ และนำเสนอปัญหาให้กับลูกค้าได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101PC06.1 ศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า

1.1 ศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดของแบบชิ้นงาน
1.2 รวบรวมจุดที่เป็นปัญหา

101PC06.2 กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก

2.1 กำหนดแนวคิดการออกแบบแม่พิมพ์
2.2 ระบุเงื่อนไขในการออกแบบแม่พิมพ์

101PC06.3 สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก

3.1 นำเสนอปัญหาและความต้องการต่อลูกค้า
3.2 สรุปแนวทางแก้ไข โดยได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. บอกรายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า
  2. บอกเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
  3. สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. รายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า
  2. กำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์
  3. สรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียนหรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์แบบชิ้นงานลูกค้า โดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวิเคราะห์แบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า คือการศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจข้อกำหนด เงื่อนไขการทำงานจากลูกค้า
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องกำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์เพื่อความเหมาะสม
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ให้ความสำคัญกับการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า โดยต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด และถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดจากลูกค้า 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดเงื่อนไขเพื่อการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการสรุปผลสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกผลการสัมภาษณ์ 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน