หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-MPT-4-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut และมีระบบปลดชิ้นงาน ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า โดยสามารถกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็น และ Mold Layout และสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของระบบต่างๆ และชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ รวมถึงตรวจทานความถูกต้องของแบบแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามข้อกำหนดจากแบบชิ้นงาน (Part Drawing)

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101PC05.1 จัดเตรียมข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

101PC05.2 กำหนดตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน

2.1 พิจารณา และกำหนดตัวแปรต่างๆจากข้อกำหนดของลูกค้า
2.2 กำหนดค่าตัวแปรสำหรับแม่พิมพ์แบบ Slide / Split Mold
2.3 กำหนด Mold Layout ตามข้อกำหนดจากลูกค้าและค่าตัวแปรที่กำหนด
2.4 กำหนดระบบการปลดชิ้นงาน

101PC05.3 ออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มีความซับซ้อน

3.1 ออกแบบแม่พิมพ์ตาม Mold Layout และค่าตัวแปรต่างๆ ที่เตรียมไว้
3.2 ออกแบบแม่พิมพ์โดยเลือกใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

101PC05.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ

4.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนต่างๆ
4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติก ชั้น3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. อ่านแบบแม่พิมพ์
  2. ระบบการทำงานของแม่พิมพ์
  3. ใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์อัดพลาสติก
  3. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์
  4. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  5. วัสดุแม่พิมพ์
  6. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  7. สมบัติพลาสติก
  8. เครื่องอัดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน 3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อนในสมรรถนะนี้ หมายถึง แม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มี Under cut และมีระบบปลดชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องอ่านแบบภาพแยกชิ้นส่วน และแบบแม่พิมพ์ 2D หรือ 3D
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องต้องให้รายละเอียดของแบบแม่พิมพ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. เขียนแบบแม่พิมพ์โดยใช้ซอฟท์แวร์เขียนแบบสำเร็จรูป

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดตัวแปรต่างๆ ที่จำเป็นในการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์อัดพลาสติกชิ้นงานที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วิเคราะห์แบบชิ้นงานแม่พิมพ์อัดพลาสติกตามความต้องการของลูกค้า