หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-091ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการวิเคราะห์ และซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อโลหะ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนำเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ของแม่พิมพ์ฉีดโลหะให้มีสภาพพร้อมใช้งานโดยสามารถเตรียมการปฏิบัติงานซ่อม ตรวจสอบ ถอด เปลี่ยน และประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะรวมถึงการบันทึกรายการซ่อม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

202MD01.1 ซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

1.1ตรวจสอบผิวหน้า และเส้นแบ่งผิวแม่พิมพ์ (Parting Line)
1.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับผิวหน้าแม่พิมพ์
1.3วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการซ่อมผิวหน้า
1.4ปฏิบัติงานซ่อมผิวหน้า
1.5ตรวจสอบผลการซ่อมผิวหน้า
1.6บันทึกรายการซ่อม

202MD01.2 ซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

2.1ตรวจสอบสภาพ และการใช้งานระบบหล่อเย็น
2.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบหล่อเย็น
2.3วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.4ปฏิบัติงานซ่อมระบบหล่อเย็น
2.5ตรวจสอบผลการซ่อมระบบหล่อเย็น
2.6บันทึกรายการซ่อม

202MD01.3 ซ่อมระบบปลดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.1ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของระบบปลด
3.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบปลด
3.3วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการซ่อมระบบปลด
3.4ปฏิบัติงานซ่อมระบบปลด
3.5ตรวจสอบผลการซ่อมระบบปลด
3.6 บันทึกรายการซ่อม

202MD01.4 ซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

4.1ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.3วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.4ปฏิบัติงานซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.5ตรวจสอบผลการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่
4.6บันทึกรายการซ่อม

202MD01.5 ซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ในแม่พิมพ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

5.1ตรวจสอบสภาพ และการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.2บ่งชี้ปัญหาที่เกิดกับระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.3วิเคราะห์ และกำหนดวิธีการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.4ปฏิบัติงานซ่อมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆ
5.5ตรวจสอบผลการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ
5.6 บันทึกรายการซ่อม

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101MD01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  2. การซ่อมบำรุงรักษา
  3. วิธีการตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  4. บำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  5. วางแผนการผลิต และซ่อมบำรุง
  6. จัดการการซ่อมบำรุง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การคำนวณเบื้องต้น
  2. โครงสร้างแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  3. การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  4. ขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมในการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  5. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้ หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การซ่อมแม่พิมพ์ประกอบด้วย การตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์ และระบบต่างๆ อันประกอบด้วย ผิวหน้าแม่พิมพ์ ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อโลหะ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนำเลื่อน ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ และทำการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเคลือบผิวหน้าของแม่พิมพ์ เพื่อให้แม่พิมพ์มีสภาพพร้อมใช้งาน
  
(ก) คำแนะนำ .N/A.
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. อุปกรณ์อื่นๆ ประกอบด้วย อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการซ่อมผิวหน้าแม่พิมพ์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบหล่อเย็นให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบปลดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการซ่อมชิ้นส่วนเคลื่อนที่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการซ่อมระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ซับซ้อนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ