หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-090ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถวางแผนบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยสามารถจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบำรุงรักษา ประเมินรายละเอียดเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ กำหนดขั้นตอนการบำรุงรักษา และการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลในการบำรุงรักษา และกำหนดมาตรฐานในการซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201MD02.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบำรุงรักษา

1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
1.2 ใบแจ้งซ่อม
1.3 ประวัติแม่พิมพ์

201MD02.2 ประเมินรายละเอียด เพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

2.1 จำแนกประเภทการบำรุงรักษา
2.2 วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพ หรือการชำรุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์

201MD02.3 กำหนดขั้นตอน และวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

3.1 การบำรุงรักษาแบบ PreventiveMaintenance
3.2 การซ่อมคืนสภาพ และเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ (Repair)
3.3 การแก้ไขปรับปรุง หรือดัดแปลง (Modification)

201MD02.4 การตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา และการจัดทำมาตรฐาน

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์หลังการบำรุงรักษา
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุง และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ และจดบันทึกลงในประวัติและเอกสารส่งมอบเข้าสู่การนำไปใช้ผลิต
4.3 กำหนดมาตรฐานในการซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  2. การประเมินปัญหาการชำรุด และเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  3. การบำรุงรักษาแบบป้องกัน (Preventive Maintenance)
  4. การซ่อมบำรุงรักษาแบบคืนสภาพ และถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ (Repair)
  5. การแก้ไขปรับปรุง หรือดัดแปลง (Modification)
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  2. วิธีการตรวจสอบสภาพแม่พิมพ์หลังการบำรุงรักษา
  3. วิธีการรวบรวมข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษา และจัดทำประวัติ
  4. วิธีการจัดทำมาตรฐานในการซ่อมบำรุง

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  4. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  5. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผนบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การวางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ประกอบไปด้วยการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อวางแผนการบำรุงรักษา การประเมินรายละเอียดเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ การกำหนดขั้นตอนวิธีการซ่อมแม่พิมพ์ฉีดโลหะ การตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูล และจัดทำมาตรฐาน
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการบำรุงรักษา โดยพิจารณาจากสภาพของแม่พิมพ์หลังการบำรุงรักษา
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนต่างๆ อุปกรณ์มาตรฐานต่างๆ ได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  .N/A.

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูล เพื่อวางแผนการบำรุงรักษา 1) แบบฟอร์มแนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการประเมินรายละเอียด เพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3เครื่องมือประเมินการกำหนดขั้นตอน และวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา และการจัดทำมาตรฐาน 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share