หน่วยสมรรถนะ

บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบำรุงรักษา

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-2-089ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  บำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบำรุงรักษา

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะในการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะตามแผนการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ รวมถึงการบันทึกผลการบำรุงรักษา

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  2

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201MD01.1 บำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์

1.1ทำความสะอาดผิวหน้าแม่พิมพ์
1.2 ตรวจสอบผิวหน้าแม่พิมพ์

201MD01.2 บำรุงรักษาระบบแม่พิมพ์

2.1 ตรวจสอบระบบการทำงานของแม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์
2.3 ถอด และประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์

201MD01.3 บันทึกผลการบำรุงรักษาแม่พิมพ์

3.1 บันทึกผลการปฏิบัติงาน
3.2 สรุป และการรายงานผลการปฏิบัติงาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  101CM01 ใช้ศัพท์เฉพาะทางในอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  101MD01 อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
  2. การอ่านแบบแม่พิมพ์
  3. กระบวนการทำงานของแม่พิมพ์
  4. การถอด ประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วัสดุแม่พิมพ์
  2. กระบวนการฉีดโลหะ
  3. หลักความปลอดภัยในการทำงาน
  4. วิธีการบำรุงรักษา

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดโลหะโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การบำรุงรักษาแม่พิมพ์ประกอบด้วย การทำความสะอาด การตรวจสอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และระบบการทำงาน การถอดประกอบแม่พิมพ์ รวมถึงการบันทึกผลการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  
(ก) คำแนะนำ 1. ทำการบำรุงรักษาตามขั้นตอน และวิธีการที่เหมาะสมสำหรับระบบของแม่พิมพ์ฉีดโลหะแต่ละระบบ
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเข้าทำงานกับแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ระบบของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ เช่น ระบบหล่อเย็น ระบบป้อนเนื้อโลหะ ระบบปลดชิ้นงาน ระบบนำเลื่อน ระบบไฟฟ้า

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาผิวหน้าแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แบบฟอร์มแนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษาระบบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ 2) แบบฟอร์มแนวคำถามข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน 3) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการบันทึกผลการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบที่ใช้ในการประเมิน หรือ 2) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
อ่านแบบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ