หน่วยสมรรถนะ

ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-085ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการทดลอง และตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ โดยสามารถตรวจสอบการทำงานได้ทั้งแบบ Dry Run และทำงานจริง (Tryout) โดยสามารถวิเคราะห์ปัญหาจากความผิดปกติของแม่พิมพ์ และกำหนดแนวทางแก้ไขได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103MD05.1 เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุทดลองฉีด และแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์

1.1 เตรียมอุปกรณ์จับยึดแม่พิมพ์
1.2 เตรียมเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์
1.3 เตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลองฉีด
1.4 เตรียมสารหล่อลื่นที่ใช้ในการทดลอง

103MD05.2 ติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องทดลอง

2.1 นำแม่พิมพ์ขึ้นติดตั้งบนเครื่องทดลองให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง
2.2 จับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องทดลอง ได้ถูกต้อง และปลอดภัย

103MD05.3 ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์แบบ Dry-Run

3.1 ปรับตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของเครื่องได้ถูกต้องเหมาะสมกับแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบการทำงาน และการเคลื่อนที่ของระบบต่างๆ

103MD05.4 ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์

4.1 ทดลองแม่พิมพ์บนเครื่องทดลองด้วยความปลอดภัย
4.2 ตรวจสอบชิ้นงานที่ได้จากการทดลอง

103MD05.5 วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไข

5.1 ระบุจุดที่ผิดปกติของแม่พิมพ์
5.2 วิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ไข
5.3 จดบันทึกการทำงาน ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ไขและแนวทางการป้องกัน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  2. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์บนเครื่องทดลองแม่พิมพ์
  3. วิเคราะห์ปัญหาการทำงานของแม่พิมพ์จากเครื่องทดลอง
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และ กระบวนการประกอบเครื่องทดลองแม่พิมพ์
  2. เครื่องมือ และอุปกรณ์เครื่องทดลองแม่พิมพ์
  3. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือแบบบันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout) โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การทดลองฉีด หมายถึง การฉีดโลหะเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ เพื่อทดสอบกลไกการทำงานของแม่พิมพ์ และตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ได้จากการฉีด
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องทดลองบนเครื่องทดลองแม่พิมพ์ได้ และคำนึงถึงความปลอดภัยด้วย (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองบนเครื่องทดลองแม่พิมพ์ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุทดลองฉีด และแม่พิมพ์ ที่ใช้ในการทดลองแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องทดลอง 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์แบบ Dry-Run 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.5 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ปัญหา และกำหนดวิธีการแก้ไข 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด