หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-084ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโลหะ โดยสามารถจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องฉีดโลหะ วัสดุชิ้นงาน และอุปกรณ์ ซึ่งรวมถึงการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ การติดตั้งชุดแม่พิมพ์ การปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ และการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดโลหะ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103MD04.1 เตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งแม่พิมพ์

1.1 จัดเตรียมความพร้อมและควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์ ได้ถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องฉีดโลหะ ได้ถูกต้องเหมาะสม

103MD04.2 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดโลหะ

2.1 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องฉีดโลหะก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย
2.2 ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดโลหะได้ถูกต้องและปลอดภัย
2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ

103MD04.3 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดโลหะ

3.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องฉีดโลหะและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์ออกได้ถูกต้อง
3.2 ควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดโลหะได้ถูกต้องและปลอดภัย
3.3 ดูแล และเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์ได้มีประสิทธิภาพ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การใช้เครื่องฉีดโลหะ
  2. การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจับยึดแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เครื่องมือ อุปกรณ์ และการจับยึดแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  2. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  3. หลักการทำงานของเครื่องฉีดโลหะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีด เพื่อการทดลองฉีดโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  การติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หมายถึง การนำแม่พิมพ์ฉีดโลหะขึ้นไปติดตั้งบนเครื่องฉีดโลหะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิตชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง เพื่อให้สามารถทดลองฉีดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทดลองแม่พิมพ์ฉีดโลหะ (Tryout)