หน่วยสมรรถนะ

ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-083ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการประกอบ และทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบ และทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน และลักษณะของแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

201P01.1 จัดเตรียมข้อมูลเพื่อวางแผนการบำรุงรักษา

1.1 รวบรวมข้อมูลการใช้งานแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
1.2 ใบแจ้งซ่อม
1.3 ประวัติแม่พิมพ์

201P01.2 ประเมินรายละเอียดเพื่อกำหนดการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

2.1จำแนกชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
2.2 จำแนกประเภทการบำรุงรักษา
2.3วิเคราะห์ปัญหาการเสื่อมสภาพหรือการชำรุดของอุปกรณ์แม่พิมพ์

201P01.3 กำหนดขั้นตอนและวิธีการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

3.1การบำรุงรักษาแบบ Preventive Maintenance
3.2 การซ่อมคืนสภาพและเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์(Repair)
3.3 การแก้ไขปรับปรุงหรือดัดแปลง(Modification)

201P01.4 การตรวจสอบสภาพ รวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา และการจัดทำมาตรฐาน

4.1 การตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์หลังการบำรุงรักษา
4.2 การรวบรวมรายการปรับปรุงและถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และจดบันทึกลงในประวัติและเอกสารส่งมอบเข้าสู่การนำไปใช้ผลิต
4.3 กำหนดมาตรฐานในการซ่อมบำรุง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
  2. เลือกใช้เครื่องมือวัดละเอียด และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  3. ทดสอบการประกอบแม่พิมพ์ที่ซับซ้อน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคนิคการประกอบชิ้นส่วน
  2. เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบ
  3. เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ฉีดโลหะที่มีความซับซ้อน หมายถึง แม่พิมพ์ที่มีอุปกรณ์ช่วยในระบบฉีด หรือระบบหล่อเย็น หรือระบบปลด เช่น Hot runner มอเตอร์ปลดเกลียว เป็นต้น
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบแม่พิมพ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ประกอบแม่พิมพ์พร้อมกับตรวจสอบการทำงาน ให้สามารถนำไปทดลองฉีดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการประกอบแม่พิมพ์ฉีดที่มีความซับซ้อน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการทดสอบการประกอบ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดเพื่อการทดลองฉีด