หน่วยสมรรถนะ

ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-082ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการประกอบ และทดสอบชุดแม่พิมพ์ฉีดโละ โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการประกอบ และทดสอบ ได้เหมาะสมกับชิ้นส่วน และลักษณะของแม่พิมพ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103MD02.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์

1.1 เตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์
1.2 เตรียมชิ้นส่วนต่างๆ ของแม่พิมพ์

103MD02.2 ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

2.1 ตรวจสอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ก่อนการประกอบ
2.2 กำหนดขั้นตอนการประกอบ
2.3 ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ

103MD02.3 ทดสอบการประกอบแม่พิมพ์

3.1 ตรวจสอบหน้าสัมผัสของแม่พิมพ์
3.2 ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์
3.3 ตรวจสอบระบบหล่อเย็น

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการประกอบชุดแม่พิมพ์
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด และเครื่องมือตรวจสอบ
  3. ทดสอบการประกอบแม่พิมพ์
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. เทคนิคการประกอบชิ้นส่วน
  2. การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และในการประกอบ
  3. การเลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการประกอบแม่พิมพ์โลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  แม่พิมพ์ฉีดโลหะ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูป หรือผลิต ชิ้นงานโลหะด้วยกรรมวิธีการฉีดโลหะเหลวเข้าไปในเบ้าพิมพ์ และทำให้เย็นตัวในเบ้าพิมพ์ และปลดชิ้นงานออก
  
(ก) แนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับการประกอบแม่พิมพ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ประกอบแม่พิมพ์พร้อมกับตรวจสอบการทำงาน ให้แม่พิมพ์สามารถนำไปทดลองฉีดได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการทดสอบการประกอบแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ