หน่วยสมรรถนะ

ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-081ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  -

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านสมรรถนะนี้ มีทักษะในการปรับแต่งและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่ง ได้เหมาะสมกับปัญหา และลักษณะของชิ้นส่วน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103MD01.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1 ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงาน และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103MD01.2 จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

2.1 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2.2 เลือกวิธีการในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

103MD01.3 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์

3.1 ตรวจสอบก่อนการปรับแต่ง
3.2 ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์
3.3 ตรวจสอบหลังการปรับแต่ง

103MD01.4 จัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ

4.1 ทำความสะอาด ดูแลรักษาเครื่องมือ
4.2 จัดเก็บเครื่องมือ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. ใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการปรับแต่ง
  2. ใช้เครื่องมือวัดละเอียด และเครื่องมือตรวจสอบ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. การวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่จะส่งผลต่อการประกอบ
  2. การเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และกระบวนการปรับแต่ง
  3. การเลือกใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ตรวจสอบ
  4. หลักการทำงานของแม่พิมพ์ฉีดโลหะ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนรู้หรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ฉีดโลหะ หมายถึง ชิ้นส่วนที่ผ่านการขึ้นรูปจากกระบวนการผลิต ต่างๆ เช่น งานกัด งานกลึง เป็นต้น เพื่อนำมาประกอบเป็นแม่พิมพ์ฉีดโลหะ
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือ และวิธีการได้เหมาะสมกับชิ้นส่วนแม่พิมพ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1. ปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบแม่พิมพ์ได้

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการความปลอดภัยในการทำงาน 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวิธีการที่ใช้ในการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปรับแต่งชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ 2) แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการการจัดเก็บ ดูแลรักษาเครื่องมือ 1) แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบแม่พิมพ์ฉีดโลหะ