หน่วยสมรรถนะ

จัดทำแบบงาน (Drawing) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สำหรับ Checking Fixture

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Checking Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-FIX-4-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดทำแบบงาน (Drawing) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สำหรับ Checking Fixture

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเขียนแบบ กำหนดขนาดและจัดทำ BOM สำหรับ Checking Fixture ด้วย CAD และตรวจสอบความสมบูรณ์ ตลอดจนจัดทำวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) สำหรับ Checking Fixture ได้อย่างเหมาะสม

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

111CF02.1 เขียนแบบ Checking Fixture ด้วย CAD และตรวจสอบความสมบูรณ์

1.1 เขียนแบบ Checking Fixture ด้วย CAD
1.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ 3D-CAD

111CF02.2 กำหนดขนาดและจัดทำ BOM สำหรับ Checking Fixture ด้วย CAD

2.1 กำหนดขนาดเพื่อการผลิตลงในแบบงาน CheckingFixture ด้วย CAD
2.2 จัดทำ BOM สำหรับ CheckingFixture ด้วย CAD

111CF02.3 จัดทำวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) สำหรับ Checking Fixture

3.1 สรุปข้อมูลสำคัญสำหรับ Checking Fixture
3.2 จัดทำวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) สำหรับการตรวจสอบชิ้นงานด้วย Checking Fixture

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสเก็ตช์แบบงาน
  2. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3. การสื่อสาร
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  6. การเรียนรู้
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. ทฤษฎีการออกแบบ Checking Fixture
  4. ทฤษฎีการวัด
  5. วัสดุวิศวกรรม
  6. ชิ้นส่วนทางกลและชิ้นส่วนมาตรฐาน
  7. อุปกรณ์ตรวจสอบชนิดเกจ (Gage) และเครื่องมือวัดละเอียดเชิงมิติ
  8. ระบบกลไกและการจำลองการเคลื่อนที่
  9. ระบบอัตโนมัติและการควบคุม
  10. Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
  11. กรรมวิธีการผลิต
  12. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  13. กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบงาน Checking Fixture หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเขียนแบบ Checking Fixture ด้วย CAD และตรวจสอบความสมบูรณ์ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดขนาดและจัดทำ BOM สำหรับ Checking Fixture ด้วย CAD 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินผลการจัดทำวิธีปฏิบัติงาน (Work instruction) สำหรับ Checking Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Checking Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share