หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบ Checking Fixture

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Checking Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-FIX-4-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบ Checking Fixture

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีสามารถสรุปข้อมูลและแนวคิดที่จำเป็นในการออกแบบ Checking Fixture พร้อมทั้งออกแบบชิ้นส่วนของ Checking Fixture ตลอดจนสามารถเลือกระบบกลไกหรือเลือกชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับ Checking Fixture

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

111CF01.1 สรุปข้อมูลและแนวคิดที่จำเป็นในการออกแบบ Checking Fixture

1.1 รวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบChecking Fixture
1.2 นำเสนอแนวคิดสำหรับการออกแบบและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของลูกค้าและเพิ่มความชัดเจนในการออกแบบChecking
1.3 สรุปข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการออกแบบ CheckingFixture ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

111CF01.2 ออกแบบชิ้นส่วนของ Checking Fixture

2.1 ออกแบบชิ้นส่วนทางกลและระบบกลไกต่างๆโดยคำนึงถึงหลักของความปลอดภัย
2.2ออกแบบชิ้นส่วนทางกลและระบบกลไกต่างๆ โดยคำนึงถึงหลักความเป็นไปได้ในการทำงานหรือความสะดวกต่อการติดตั้งระบบอัตโนมัติในอนาคต

111CF01.3 เลือกระบบกลไก หรือเลือกชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับ Checking Fixture

3.1 เลือกระบบกลไกสำหรับ Checking Fixture
3.2 เลือกชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับ CheckingFixture

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบ Jig & Fixture ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสเก็ตช์แบบงาน
  2. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3. การสื่อสาร
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  6. การเรียนรู้
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. ทฤษฎีการออกแบบ Jig & Fixture
  4. วัสดุวิศวกรรม
  5. ชิ้นส่วนทางกล
  6. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  7. ระบบกลไก
  8. Geometric Dimensioning and Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบงาน Jig & Fixture อย่างง่าย หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการสรุปข้อมูลและแนวคิดที่จำเป็นในการออกแบบ Checking Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบชิ้นส่วนของ Checking Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการเลือกระบบกลไก หรือเลือกชิ้นส่วนมาตรฐานสำหรับ Checking Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Checking Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดทำแบบงาน (Drawing) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) สำหรับ Checking Fixture