หน่วยสมรรถนะ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ Jig & Fixture

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Jig & Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-JIF-5-014ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ Jig & Fixture

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน จัดทำเอกสารการสอน การทดสอบ และสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปฏิบัติการสอน การติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

113JF07.1 เตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน

1.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.2 เนื้อหาเพื่อการอ้างอิง
1.3 เป้าหมายของการเรียนรู้
1.4ผลการพัฒนาจากการประเมินของผู้เรียน กับการตอบแทน

113JF07.2 จัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน

2.1 กำหนดเนื้อหา
2.2 จัดทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ หรือกำหนดเป็นกรณีศึกษา
2.3 ออกแบบ และจัดทำสื่อการสอน
2.4 จัดทำใบประเมินผู้เรียนและเกณฑ์การประเมิน

113JF07.3 การปฏิบัติการสอน

3.1 สอนแบบ Coaching หรือสอนแบบ OJT
3.2การควบคุมให้ผู้เรียนปฏิบัติงานจริง

113JF07.4 ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้

4.1 สังเกตจากการปฏิบัติงาน
4.2 ทำการทดสอบ
4.3บันทึกพัฒนาการเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบ Jig & Fixture ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การปฏิบัติการสอนงาน
  2. การประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากร
  3. การจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ และสื่อการสอน
  4. การจัดทำรายงาน (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
  2. วิธีการออกแบบ และสร้างสื่อการสอน
  3. วิธีการประเมินสมรรถนะบุคลากร
  4. วิธีการสอนงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. เอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ สื่อการสอน/บทความ
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานวิชาชีพ (Professional Portfolio) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับประกอบ Jig & Fixture โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เป็นการสอนงานแบบ Coaching เกี่ยวกับการปรับประกอบ Jig & Fixture
  
(ก) คำแนะนำ 1) ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยสมรรถนะด้าน Jig & Fixture ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่
  2) ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดเนื้อหาภายใต้หน่วยสมรรถนะ จัดทำแบบฝึกหัด/แบบทดสอบเพื่อการวัดผล หรือประเมินผู้เรียนได้
  3) ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถออกแบบ และจัดทำสื่อการสอนที่เหมาะสม และเท่าที่จำเป็นได้
  4) ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นผู้สอน (Trainer) ที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  1) ต้องหาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา เป้าหมายของการเรียนรู้
  2) แบบฝึกหัด ข้อสอบ/แบบทดสอบ ต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
  3) สื่อการสอนจัดทำเท่าที่จำเป็น เน้นการปฏิบัติงานจริงในขณะสอน
  4) ต้องจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการเรียน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบเพื่อจัดทำชุดการสอน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกหัด/แบบทดสอบและสื่อการสอน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการสอน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Jig & Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน