หน่วยสมรรถนะ

พัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Jig & Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-JIF-5-013ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถพัฒนากระบวนการในการปรับประกอบ Jig & Fixture ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับรายละเอียดระหว่างขั้นตอนต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด แล้วนำมาใช้ในการทำการปรับประกอบครั้งต่อๆ ไปที่จะจัดทำขึ้น เป้าหมายเพื่อการลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

113JF06.1 เตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture

1.1 ศึกษาข้อมูล และแบบJig & Fixture
1.2 ศึกษาวิธีการปรับประกอบJig & Fixtureและการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการปรับประกอบJig & Fixture ที่มีผลต่อ QCD

113JF06.2 วางแผนการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture

1.1 ศึกษาข้อมูล และแบบJig & Fixture
1.2 ศึกษาวิธีการปรับประกอบJig &Fixture และการใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
1.3 ศึกษาปัญหาในกระบวนการปรับประกอบJig & Fixture ที่มีผลต่อ QCD

113JF06.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture

3.1ดำเนินการพัฒนาตามหัวข้อและเป้าหมายที่กำหนด
3.2 ติดตามรวบรวมข้อมูลจากการพัฒนา

113JF06.4 สรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture

4.1 วิเคราะห์ผลการพัฒนา
4.2 สรุปผลการพัฒนาและทำเป็นมาตรฐานรวมทั้งการรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลในการปรับประกอบต่อๆ ไป

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบ Jig & Fixture ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การพัฒนาปรับปรุงในขั้นตอนการปรับประกอบ Jig & Fixture
  2. การรายงานผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. องค์ประกอบต่างๆ ในกระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture
  2. วิธีการจัดทำแผนการพัฒนา
  3. วิธีการวิเคราะห์ และการสรุปผล
  4. วิธีการจัดทำเป็นมาตรฐานในการทำงาน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ 3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการพัฒนา วางแผน และควบคุมกระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาจากหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  พัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture โดยอาศัยข้อมูลจากที่เคยได้ดำเนินการทั้งหมด นำไปประยุกต์ใช้ในการปรับประกอบในครั้งต่อๆ ไป เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และความน่าเชื่อถือ
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด/ประเภทของ Jig & Fixture
  2. ผู้เข้ารับประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบ Jig & Fixture แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบ Jig & Fixture ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบ Jig & Fixture ได้
  4. ผู้เข้ารับประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักพัฒนาที่ดี
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการสรุปประเมินผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Jig & Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบ Jig & Fixture
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการปรับประกอบ Jig & Fixture