หน่วยสมรรถนะ

วางแผน และควบคุมการปรับประกอบ Jig & Fixture

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Jig & Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-JIF-5-012ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วางแผน และควบคุมการปรับประกอบ Jig & Fixture

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีทักษะด้านการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบ Jig & Fixture ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบหลัก ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการปรับประกอบ Jig & Fixture ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการทั้งหมด และสามารถตรวจทานแผนงานที่จัดทำขึ้น ตลอดจนการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

113JF05.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงาน เพื่อกำหนดลงในแผน

1.1 เตรียมข้อมูลรายการ Jig& Fixtureที่ต้องทำการปรับประกอบ
1.2 แผนงานรวมของJig& Fixture ที่ระบุภาระงานทั้งหมดไว้
1.3ตรวจสอบภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

113JF05.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน

2.1 ประเมินชั่วโมงงานในการปรับประกอบของJig & Fixture ที่จะกำหนดลงในแผน
2.2 จัดสรรช่างปรับประกอบJig & Fixture ตามระดับความสามารถ

113JF05.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดช่างปรับประกอบ Jig& Fixture
3.2 กำหนดรายละเอียดของขั้นตอนการปรับประกอบJig & Fixture
3.3 กำหนดเป้าหมายเวลา
3.4 ตรวจทานและเสนอขออนุมัติแผน

113JF05.4 ติดตามความ ก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย

4.1 กำหนดระยะเวลาในการติดตาม
4.2 ประชุมติดตาม และรายงานผล
4.3 กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4 บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบ Jig & Fixture ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวางแผนงานในการปรับประกอบ Jig & Fixture ได้สอดคล้องกับแผนงานรวม
  2. ประเมินชั่วโมงงานการปรับประกอบ Jig & Fixture
  3. ประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบ Jig & Fixture
  4. กำหนดขั้นตอนการปรับประกอบ Jig & Fixture
  5. การประชุม การติดตามผลการทำงาน และการบันทึกข้อมูล
  6. กำหนดวิธีการแก้ปัญหากรณีที่งานไม่เป็นไปตามแผน
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. วิธีการปรับประกอบJig & Fixture
  2. วิธีการกำหนดรายละเอียดขั้นตอนการปรับประกอบ Jig & Fixture
  3. วิธีการประเมินระดับความสามารถของช่างปรับประกอบ Jig & Fixture
  4. วิธีการพิจารณาองค์ประกอบของแผนงาน
  5. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของงาน
  6. วิธีการแก้ปัญหา และการเร่งรัด

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แฟ้มสะสมผลงานเชิงวิชาชีพ (Professional Portfolios) หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินจะตรวจประเมินเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการปรับประกอบ Jig & Fixture โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  เตรียมข้อมูลที่ได้จากการออกแบบ กำหนดแนวทางการวางแผน และควบคุม เพื่อการปรับประกอบ Jig & Fixture โดยใช้วิธีการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม
  
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดของ Jig & Fixture
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องเข้าใจในข้อกำหนดต่างๆ ที่จะยึดถือเป็นกรอบในการปรับประกอบ Jig & Fixture แต่ละรายการ
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถทำการปรับประกอบ Jig & Fixture ได้ และมีประสบการณ์มากถึงขั้นที่จะทำการประเมินการปฏิบัติงานของช่างปรับประกอบ Jig & Fixture ได้
  4. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถสรุปรายงาน และนำเสนอแผนงาน และผลการดำเนินงานได้
  5. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติของการเป็นนักวางแผนที่ดี (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการการประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผน และภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการปฏิบัติการวางแผน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการติดตามความก้าวหน้าของงาน และการควบคุมเป้าหมาย 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มแนวคำถามของประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 3. แบบฟอร์มบันทึกการสัมภาษณ์ของผู้ขอรับการประเมิน 4. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Jig & Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบ Jig & Fixture อย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน