หน่วยสมรรถนะ

ประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางาน Jig & Fixture

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-JIF-4-010ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถ รู้จักวิธีการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับวิธีการปรับประกอบ และสามารถปรับประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อนตามแบบงาน ตลอดจนสามารถบำรุงรักษา และจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

113JF03.1 จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับวิธีที่ได้เลือกเพื่อการปรับประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน

1.1 เลือกวิธีที่เหมาะสมในการปรับประกอบชิ้นส่วน Jig& Fixture แบบซับซ้อน
1.2 เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปรับประกอบJig & Fixture แบบซับซ้อน

113JF03.2 ปรับประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อนตามแบบงาน

2.1 ตรวจสอบสภาพและขนาดชิ้นส่วนก่อนการปรับประกอบตาม Inspection standard ที่ลูกค้ากำหนด
2.2 ปรับประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน
2.3 ตรวจสอบสภาพ Jig & Fixture แบบซับซ้อน ให้ตรงตาม Inspection point

113JF03.3 บำรุงรักษา และจัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์

3.1 ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
3.2 จัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างปรับประกอบ Jig & Fixture ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การสเก็ตช์แบบงาน
  2. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3. การสื่อสาร
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  6. การเรียนรู้
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  8. การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการปรับแต่งหรือประกอบ Jig & Fixture
  9. การใช้เครื่องมือวัดละเอียดเชิงมิติ
  10. การทำงานที่เน้นความปลอดภัย
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการปรับประกอบชิ้นส่วน
  3. ทฤษฎีการวัดและเครื่องมือวัดละเอียดเชิงมิติ
  4. วัสดุวิศวกรรม
  5. ชิ้นส่วนทางกล ชิ้นส่วนมาตรฐาน และระบบกลไก
  6. ระบบอัตโนมัติและการควบคุม
  7. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  8. กรรมวิธีการผลิต
  9. เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
  10. กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบงาน Jig & Fixture หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - Jig & Fixture แบบซับซ้อน ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง Jig & Fixture ที่มีระบบอัตโนมัติรวมอยู่ด้วย
  
(ก) คำแนะนำ N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับวิธีที่ได้เลือกเพื่อการปรับประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการปรับประกอบ Jig & Fixture แบบซับซ้อนตามแบบงาน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการบำรุงรักษา และจัดเก็บ เครื่องมือ อุปกรณ์ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางาน Jig & Fixture
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ทดลอง (Tryout) Jig & Fixture

หน่วยสมรรถนะภายใต้หน้าที่งาน