หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดตัน (Solid)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-ALU-3-002ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดตัน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะด้านการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดตัน (Solid) โดยมีความรู้ ความสามารถพื้นฐาน สามารถคำนวณค่าแรงดันที่ใช้ กำหนดรูปแบบของแม่พิมพ์ เพื่อประกอบการออกแบบ ความเข้าใจในอุปกรณ์และกระบวนการผลิตงานอัดรีดอะลูมิเนียม และสามารถออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดตัดได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101AE02.1 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ

1.1 เตรียมแบบชิ้นงานที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์ (2D/3D)
1.2 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ

101AE02.2 เตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมีเนียม

2.1 กำหนดจำนวน ขนาด และตำแหน่งของรู(Hole)
2.10 กำหนดการเผื่อการหดตัว
2.11 เผื่อการโก่งตัวของ Die tongue
2.2 กำหนด Ram pressure
2.3 กำหนดรูปแบบแม่พิมพ์ (Feeder Plate,Flat-face, recess, single bearing)
2.4 กำหนดรูปแบบ Backer ,Bolster เพื่อรับแรงในจุดวิกฤติ
2.5 กำหนดความหนาแม่พิมพ์
2.6 กำหนดขนาดUndercut
2.7 กำหนด Bearing length
2.8 กำหนดSection ระหว่างBearinglength
2.9 กำหนดองศาทางออก

101AE02.3 ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมีเนียมแบบหน้าตัดตัน

3.1ออกแบบแม่พิมพ์
3.2ตรวจสอบแบบแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อื่นๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การสเก็ตช์แบบงาน
  2. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3. วัสดุพื้นฐานในการผลิต
  4. การคำนวณในการออกแบบ
  5. การสื่อสาร
  6. การทำงานเป็นทีม
  7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  8. การเรียนรู้
  9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  4. วัสดุวิศวกรรม
  5. ชิ้นส่วนทางกล
  6. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  7. ระบบกลไก
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน
  12. วัสดุอะลูมิเนียม
  13. วัสดุเหล็กแม่พิมพ์
  14. การปรับสภาพทางความร้อนเหล็กแม่พิมพ์
  15. เทคโนโลยีด้านแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  16. เทคโนโลยีและขบวนการอัดรีดรีดอะลูมิเนียม
  17. เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการอัดรีดรีดอะลูมิเนียม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบงานแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม หรือ
  3. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ ตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน หลักฐานด้านความรู้ และการสัมภาษณ์
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - แม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง แม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดตัน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องออกแบบพิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมได้อย่างครบถ้วน
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมแบบหน้าตัดตัน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
กำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม