หน่วยสมรรถนะ

กำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-ALU-3-001ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้ มีทักษะในการกำหนดแนวทางการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม สามารถกำหนดขนาดแม่พิมพ์ ขนาดบิลเล็ท และเลือกวัสดุ การปรับสภาพทางความร้อนและการปรับสภาพผิวสำหรับผลิตแม่พิมพ์ได้ และมีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุอะลูมิเนียมโดยสามารถแยกกลุ่ม อะลูมิเนียมที่อัดรีดอย่างง่าย ปานกลาง และยาก

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101AE01.1 เตรียมข้อมูลชิ้นงาน

1.1 อ่านแบบชิ้นงานจากลูกค้าได้
1.2 เลือกกลุ่มวัสดุเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบSoft medium alloys, Hard alloys

101AE01.2 กำหนดวัสดุและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของวัสดุแม่พิมพ์

2.1 เลือกใช้วัสดุแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
2.2 กำหนดวิธีการปรับปรุงสมบัติทางความร้อน
2.3 เลือกใช้วิธีการปรับผิวของช่องทางการไหล (Channel)

101AE01.3 กำหนดกลุ่มและขนาดแม่พิมพ์

3.1 แยกกลุ่มการออกแบบตามหน้าตัดตัน(Solid) กึ่งกลวง(Semi hollow) และกลวง (Hollow)
3.2 กำหนดขนาดแม่พิมพ์
3.3 กำหนดขนาด billet

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อื่นๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1) การสเก็ตช์แบบงาน
  2) การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  3) การขึ้นรูปแม่พิมพ์
  4) การปรับสภาพผิว
  5) การสื่อสาร
  6) การทำงานเป็นทีม
  7) ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  8) การเรียนรู้
  9) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1) ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2) ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3) ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  4) วัสดุวิศวกรรม
  5) ชิ้นส่วนทางกล
  6) ชิ้นส่วนมาตรฐาน
  7) ระบบกลไก
  8) Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9) กรรมวิธีการผลิต
  10) เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11) กระบวนการปรับปรุงสมบัติและคุณภาพผิวของชิ้นส่วน
  12) วัสดุอะลูมิเนียม
  13) วัสดุเหล็กแม่พิมพ์
  14) การปรับสภาพทางความร้อนเหล็กแม่พิมพ์

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
  3. แบบงานแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถตรวจประเมินเกี่ยวกับการออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียม โดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านความรู้ และการสัมภาษณ์
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  N/A
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเตรียมข้อมูลชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการกำหนดวัสดุและกระบวนการปรับปรุงสมบัติของวัสดุแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดกลุ่มและขนาดแม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์อะลูมิเนียม
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ออกแบบแม่พิมพ์อัดรีดอะลูมิเนียมหน้าตัดตัน (Solid)