หน่วยสมรรถนะ

วิเคราะห์การขึ้นรูปด้วย CAE

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-063ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  วิเคราะห์การขึ้นรูปด้วย

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างโมเดลทาง CAE กำหนดตัวแปรที่เหมาะสมในการวิเคราะห์การไหลของวัสดุชิ้นงาน และการวิเคราะห์แม่พิมพ์ รวมถึงสามารถทำการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการคำนวณทาง CAE ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M11.1 เตรียมองค์ประกอบของการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
1.1 ชนิด/ประเภทของแม่พิมพ์
1.2Process ของแม่พิมพ์
1.2Process ของแม่พิมพ์
1.3แบบแม่พิมพ์ (Drawing) และข้อกำหนด
1.3แบบแม่พิมพ์ (Drawing) และข้อกำหนด
1.4ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.4ชิ้นส่วนและอุปกรณ์แม่พิมพ์
1.5วัสดุแม่พิมพ์และการปรับปรุงสมบัติ
1.5วัสดุแม่พิมพ์และการปรับปรุงสมบัติ
1.6รายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้
1.6รายการเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้

103M11.2 ตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ที่จะทำการพัฒนา

2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ
2.1 ขั้นตอนการปรับประกอบ
2.2วิธีการปรับประกอบ
2.2วิธีการปรับประกอบ
2.3การ Spot และ Tryout บนเครื่องเพรส
2.3การ Spot และ Tryout บนเครื่องเพรส
2.4การตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของแม่พิมพ์
2.4การตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของแม่พิมพ์

103M11.3 ปฏิบัติการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

3.1 จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
3.1 จัดทำขั้นตอนมาตรฐานในการปรับประกอบแม่พิมพ์
3.2การวิเคราะห์จากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ
3.2การวิเคราะห์จากข้อมูลปัญหาด้านคุณภาพ
3.3การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการทำงาน
3.3การลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการทำงาน
3.4การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
3.4การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

103M11.4 การติดตามและประเมินผลการพัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์

4.1กำหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล
4.1กำหนดวิธีการติดตามและการประเมินผล
4.2สรุปผลการพัฒนา
4.2สรุปผลการพัฒนา

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหา
  4. การอ่านค่าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
  5. การสื่อสาร
  6. การทำงานเป็นทีม
  7. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  8. การเรียนรู้
  9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  13. ส่วนผสมทางเคมีและจุลโครงสร้างของวัสดุ
  14. หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม
  15. คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม
  16. การวิเคราะห์ผลการจำลองการทุบขึ้นรูปด้วยคอมพิวเตอร์ (CAE)
  17. พฤติกรรมวัสดุ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน หรือ
  3. ผลวิเคราะห์การทุบขึ้นรูปร้อน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ หรือ
  4. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแสดงแนวคิดสำหรับในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนแบบต่างๆ ได้ดี
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานของวัสดุที่นำมาใช้ทุบขึ้นรูปร้อน (Forge ability of materials)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการสร้างโมเดลทาง CAE และ ใส่ตัวแปรที่เหมาะสมในการวิเคราะห์การไหลของวัสดุชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการสร้างโมเดลทาง CAE และ ใส่ตัวแปรที่เหมาะสมในการวิเคราะห์แม่พิมพ์ 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการคำนวณทาง CAE 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการทำรายงานสรุปผลและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
วางแผน และควบคุมการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ควบคุมการทดลองพิมพ์ (Tryout) และปรับแก้เงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป ส่งข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไขแบบสำหรับแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง