หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-5-062ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถในการเลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง รวมถึงสามารถกำหนดองค์ประกอบในการออกแบบ ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง ออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู ตลอดจนจัดทำแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูงได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M10.1 เตรียมองค์ประกอบของแผนงานเพื่อกำหนดลงในแผน

1.1 ข้อมูลและรายละเอียดของแม่พิมพ์
1.2 จำนวนช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ตามระดับความสามารถ
1.3รายการเครื่องมือกล เครื่องมืออุปกรณ์และเครื่องเพรสที่ต้องใช้
1.4แผนงานรวมของแม่พิมพ์ที่ระบุภาระงานทั้งหมดไว้

103M10.2 ประเมินรายละเอียดของงานที่จะกำหนดลงในแผนและภาระงานที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน

2.1 กำลังความสามารถในการช่างปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ( Fittingand Assembly Capacity )
2.2รายละเอียดของงานที่ต้องทำการปรับประกอบแม่พิมพ์
2.3ภาระงานที่มีอยู่ทั้งหมด

103M10.3 ปฏิบัติการวางแผน

3.1 กำหนดคน(ช่างปรับประกอบ)
3.2กำหนดรายละเอียดของขั้นตอน
3.3กำหนดเป้าหมายเวลา
3.4ตรวจทานและเสนออนุมัติแผน

103M10.4 การติดตามความก้าวหน้าของงานและการควบคุมเป้าหมาย

4.1กำหนดระยะเวลาและความถี่ในการติดตาม
4.2ประชุมติดตามและรายงานผล
4.3กำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นไปตามแผน
4.4บันทึกข้อมูลจริงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 4

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ
  4. การสื่อสาร
  5. การทำงานเป็นทีม
  6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  7. การเรียนรู้
  8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  13. ส่วนผสมทางเคมีและจุลโครงสร้างของวัสดุ
  14. หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
  3. แบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - “แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง” ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง อัตราส่วนระหว่างส่วนที่ลึกที่สุด (H) ต่อส่วนที่แคบที่สุด (t) ในแม่พิมพ์มากกว่า 1.5 เท่า
  - “แนวกันครีบ” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ขนาดแนวที่ป้องกันการไหลออกของโลหะ - “In-die Guiding” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง เป็นตัวนำแม่พิมพ์บนและล่างในขณะที่เกิดการขึ้นรูป
  - “Cavity” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง เบ้ารูปร่างชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแสดงแนวคิดสำหรับในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนแบบต่างๆได้ดี 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานของวัสดุที่นำมาใช้ทุบขึ้นรูปร้อน (Forgeability of materials)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการจัดทำแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับสูง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
พัฒนากระบวนการปรับประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน