หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-059ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความสามารถในการเลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง รวมถึงสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง ออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู ตลอดจนสามารถจัดทำแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลางได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M07.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M07.2 การเตรียมความพร้อม ก่อนติดตั้งแม่พิมพ์

2.1 จัดเตรียมความพร้อมและควบคุมการขนย้ายชุดแม่พิมพ์
2.2 ตรวจสอบสภาพความพร้อมของชุดแม่พิมพ์
2.3 ตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องเพรส

103M07.3 ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส

3.1 ตรวจสอบการทำงานของเครื่องเพรสก่อนติดตั้งชุดแม่พิมพ์
3.2 ควบคุมการติดตั้งชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องเพรส
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของการปรับตั้งชุดแม่พิมพ์

103M07.4 ควบคุมการถอดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพลส

4.1 ตรวจสอบสภาพของเครื่องเพลสและชุดแม่พิมพ์ก่อนถอดแม่พิมพ์
4.2 ควบคุมการถอดชุดแม่พิมพ์ออกจากเครื่องเพรส
4.3 ดูแลและเก็บรักษาชุดแม่พิมพ์

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ
  4. การสื่อสาร
  5. การทำงานเป็นทีม
  6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  7. การเรียนรู้
  8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  13. ส่วนผสมทางเคมีและจุลโครงสร้างของวัสดุ
  14. หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
  3. แบบงานการทุบขึ้นรูปร้อน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - “แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง อัตราส่วนระหว่างส่วนที่ลึกที่สุด (H) ต่อส่วนที่แคบที่สุด (t) ในแม่พิมพ์ประมาณ 1-1.5 เท่า)
  - “แนวกันครีบ” ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง ขนาดแนวที่ป้องกันการไหลออกของโลหะ
  - “In-die Guiding” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง เป็นตัวนำแม่พิมพ์บนและล่างในขณะที่เกิดการขึ้นรูป
  - “Cavity” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง เบ้ารูปร่างชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแสดงแนวคิดสำหรับในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนแบบต่างๆได้ดี 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานของวัสดุที่นำมาใช้ทุบขึ้นรูปร้อน (Forge ability of materials)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการจัดทำแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับกลาง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
ทดลองแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Tryout)