หน่วยสมรรถนะ

กำหนดรายละเอียดของแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับเครื่องทุบขึ้นรูปร้อน

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-4-058ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  กำหนดรายละเอียดของแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับเครื่องทุบขึ้นรูปร้อน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจลักษณะของเครื่องทุบขึ้นรูปร้อนที่นำมาใช้โดยคำนึงถึงกลไกการให้แรง รวมถึงเข้าใจลักษณะของรูปร่างของชิ้นงาน ตลอดจนสามารถกำหนดข้อมูลของแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับเครื่องทุบขึ้นรูปร้อนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  4

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M06.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M06.2 การเตรียมการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

2.1 เตรียมเครื่องเพลส
2.2 เตรียมชุดแม่พิมพ์

103M06.3 ทดลองทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อน ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

3.1 ติดตั้งชุดแม่พิมพ์
3.2ตรวจสอบการทำงานของชุดแม่พิมพ์
3.3ทดลองทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะที่มีความซับซ้อนขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
3.4จดบันทึกผลการตรวจสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน ชั้น 3

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การสื่อสาร
  4. การทำงานเป็นทีม
  5. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  6. การเรียนรู้
  7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปขั้นพื้นฐาน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. การออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
  3. แบบงานการทุบขึ้นรูปร้อน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - “การให้แรง” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง แรงต่อระยะ Strokes
  - “รูปร่างของชิ้นงาน”ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ชิ้นงานที่มีความลึก หรือ/และ มีการควบคุมความหนา
  - “ขนาดของแม่พิมพ์” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ขนาด (ก×ย×ส)
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเครื่องทุบขึ้นรูปร้อนที่นำมาใช้โดยคำนึงถึงกลไกการให้แรง
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความเข้าใจลักษณะของรูปร่างของชิ้นงาน
  3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดข้อมูลของแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับเครื่องทุบขึ้นรูปร้อนได้
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเข้าใจลักษณะของเครื่องทุบขึ้นรูปร้อนที่นำมาใช้โดยคำนึงถึงกลไกการให้แรง 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการเข้าใจลักษณะของรูปร่างของชิ้นงาน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการกำหนดข้อมูลของแม่พิมพ์ที่เหมาะสมกับเครื่องทุบขึ้นรูปร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องเพรส