หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับพื้นฐาน (สมมาตรรอบแกน)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-057ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับพื้นฐาน

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนที่เป็นแบบสมมาตรรอบแกน รวมทั้งสามารถทำการออกแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกน และออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู (รูแกนกลาง) ตลอดจนจัดทำแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกนได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

101HF04.1 เลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนที่เป็นแบบสมมาตรรอบแกน

1.1 เลือกชนิดของวัสดุทำแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้
1.2เลือกขนาดวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้
1.3กำหนดค่าความแข็ง และกระบวนการเคลือบผิวแม่พิมพ์

101HF04.2 ออกแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกน

2.1 กำหนด Parting Line และขนาด Flash Land ตามลักษณะของเครื่องจักรและรูปร่างของชิ้นงานแต่ละขั้นตอน
2.2 กำหนดขนาดแนวกันครีบ
2.3 กำหนดขนาดและตำแหน่ง In-die Guidingให้เหมาะสมกับชิ้นงานในแต่ละแบบ
2.4 สร้าง Cavityตามแบบชิ้นงานร้อน

101HF04.3 การออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู (รูแกนกลาง)

3.1 เลือกชนิดของวัสดุทำแม่พิมพ์ตัดและวัสดุทำคมตัดให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้
3.2 เลือกขนาดวัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์ให้เหมาะสมกับเครื่องจักรที่ใช้
3.3กำหนดค่าความแข็งของแม่พิมพ์

101HF04.4 จัดทำแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกน

4.1 สร้างแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อื่นๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ
  4. การสื่อสาร
  5. การทำงานเป็นทีม
  6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  7. การเรียนรู้
  8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  13. ส่วนผสมทางเคมีและจุลโครงสร้างของวัสดุ
  14. หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน หรือ
  3. แบบงาน การทุบขึ้นรูปร้อน
  (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - “แบบสมมาตรรอบแกน” ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง แนวแกนกลางของชิ้นงานอยู่ในทิศทางเดียวกับแนวการกดของเครื่องเพรส และทิศทางการไหลของเนื้อชิ้นงานจะออกรอบแกนเท่านั้น
  - “แนวกันครีบ” ในหน่วยสมรรถนะนี้ หมายถึง ขนาดแนวที่ป้องกันการไหลออกของโลหะ - “In-die Guiding” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง เป็นตัวนำสมมาตรรอบแกน
  - “Cavity” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง เบ้ารูปร่างชิ้นงาน
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแสดงแนวคิดสำหรับในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนแบบต่างๆได้ดี 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานของวัสดุที่นำมาใช้ทุบขึ้นรูปร้อน (Forge ability of materials)
  (ข) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการเลือกตัวแปรของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการทุบขึ้นรูปร้อนที่เป็นแบบสมมาตรรอบแกน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการออกแบบแม่พิมพ์ตัดขอบและเจาะรู (รูแกนกลาง) 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.4 เครื่องมือประเมินการจัดทำแบบแม่พิมพ์แบบสมมาตรรอบแกน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน 2. แบบฟอร์มประเมินผลการสังเกตการปฏิบัติงานของผู้ขอรับการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ตรวจสอบการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า