หน่วยสมรรถนะ

ออกแบบชิ้นงานทุบขึ้นรูป (Part Drawing as Forged)

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์โลหะ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

MLD-DMT-3-056ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ออกแบบชิ้นงานทุบขึ้นรูป

ทบทวนครั้งที่

  N/A

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  N/A

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้มีความรู้ ความเข้าใจในการกำหนดข้อมูลการออกแบบชิ้นงานเพื่อทำการทุบขึ้นรูปร้อน (as Forged) ทั้งยังสามารถจัดทำแบบและรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการทุบขึ้นรูปแบบชิ้นงานร้อน พร้อมทั้งจัดทำแบบชิ้นงานขั้นตอนสุดท้ายทั้งร้อนและเย็น เพื่อใช้ตรวจสอบขนาดหลังจากทุบขึ้นรูปได้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

103M04.1 ความปลอดภัยในการทำงาน

1.1ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยในการทำงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1.2 ตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนและหลังปฏิบัติงาน

103M04.2 การเตรียมการทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

2.1 เตรียมเครื่องเพลส
2.2 เตรียมชุดแม่พิมพ์

103M04.3 ทดลองทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า

3.1ติดตั้งชุดแม่พิมพ์
3.2ตรวจสอบการทำงานของชุดแม่พิมพ์
3.3ทดลองทำงานของแม่พิมพ์ปั๊มโลหะขณะเคลื่อนที่แบบตัวเปล่า
3.4จดบันทึกผลการตรวจสอบ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์อื่นๆ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ
  1. การอ่านและเขียนแบบเครื่องกล
  2. การสเก็ตช์แบบงาน
  3. การใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบ
  4. การสื่อสาร
  5. การทำงานเป็นทีม
  6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
  7. การเรียนรู้
  8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  (ข) ความต้องการด้านความรู้
  1. ทฤษฎีการเขียนแบบเครื่องกล
  2. ทฤษฎีการออกแบบเชิงกลเบื้องต้น
  3. วัสดุเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน
  4. กรรมวิธีการทุบขึ้นรูปร้อน
  5. ลักษณะของเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน
  6. ข้อจำกัดเบื้องต้นในชิ้นงานที่สามารถทุบขึ้นรูปร้อน
  7. ทฤษฎีการออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อน
  8. Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T)
  9. กรรมวิธีการผลิต
  10. เครื่องมือและเครื่องมือกลที่ใช้ในการผลิต
  11. กำหนดเงื่อนไขในการทุบขึ้นรูป
  12. กระบวนการปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
  13. ส่วนผสมทางเคมีและจุลโครงสร้างของวัสดุ
  14. หลักการและการคำนวณพื้นฐานทางวิศวกรรม

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ หรือ
  3. แบบงานการทุบขึ้นรูปร้อน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
  2. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม หรือ
  3. ใบบันทึกผลการสอบข้อเขียน หรือแนวคำถามที่ใช้ประเมิน
  
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ผู้ประเมินหน่วยสมรรถนะนี้ สามารถประเมินโดยการพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
  
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน
  2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  - “as Forged” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ชิ้นงานที่ได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับการทุบขึ้นรูป ไม่ใช้แบบชิ้นงานที่ได้รับจากลูกค้าโดยตรง
  - “ชิ้นงานร้อน” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ชิ้นงานที่มีความร้อนที่อุณหภูมิ 900 – 1200 องศาเซลเซียส
  - “ชิ้นงานเย็น” ในหน่วยสมรรถนะนี้หมายถึง ชิ้นงานในอุณหภูมิห้อง
  
(ก) คำแนะนำ
  1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและสมบูรณ์
  2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถแสดงแนวคิดสำหรับในกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อนแบบต่างๆได้ดี 3. ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้พื้นฐานของวัสดุที่นำมาใช้ทุบขึ้นรูปร้อน (Forge ability of materials)
  (ข) คำแนะนำ N/A
  
(ค) คำอธิบายรายละเอียด
  N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  N/A

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือประเมินการกำหนดข้อมูลการออกแบบชิ้นงานเพื่อทำการทุบขึ้นรูปร้อน (as Forged) 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.2 เครื่องมือประเมินการจัดทำแบบและรายละเอียดแต่ละขั้นตอนในการทุบขึ้นรูปแบบชิ้นงานร้อน 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 18.3 เครื่องมือประเมินการจัดทำแบบชิ้นงานขั้นตอนสุดท้ายทั้งร้อนและเย็น เพื่อใช้ตรวจสอบขนาดหลังจากทุบขึ้นรูป 1. แบบฟอร์มแนวคำถามของข้อสอบข้อเขียนที่ใช้ในการประเมิน ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์

  • สายงาน :
    สาขางานแม่พิมพ์โลหะ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ
ออกแบบแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปร้อนระดับพื้นฐาน (สมมาตรรอบแกน)