หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-031ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพ ประเมินความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกหลักการของการตรวจสอบคุณภาพ แนะนำเครื่องมือ และวิธีการสำหรับการพัฒนาการตรวจสอบ จัดหาเครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม และจัดฝึกอบรมหลักการ และการทำงานของเครื่องมือ และวิธีการที่ใช้

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0130701 พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ประเมินความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพ
2. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพกับแผนการตรวจสอบคุณภาพที่วางไว้ได้ถูกต้องตามแผนที่กำหนด
3. วิเคราะห์สาเหตุของการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามแผนได้ถูกต้องตามข้อมูลเอกสารการทำงาน(Check list) และรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. แก้ไขปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นได้ถูกต้องตามหลักการของการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
5. ปรับวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้ถูกต้องตามหลักการของการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

0130702 แนะนำเครื่องมือและวิธีการสำหรับการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการของการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. อธิบายถึงวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการของการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
3. ระบุคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามเทคโนโลยีและวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
4. แนะนำการจัดหาเครื่องมือและวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามเทคโนโลยีและวิธีการเชิงเทคนิคสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

0130703 ฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนด/มาตรฐาน
2. อบรมเทคนิคการใช้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนด/มาตรฐาน
3. อบรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนด/มาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. การแก้ไขปัญหาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การใช้เครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. การถ่ายทอดความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. วิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. การวิเคราะห์สาเหตุของการตรวจสอบคุณภาพที่ไม่เป็นไปตามแผน 3. การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการตรวจสอบคุณภาพ 4. เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. พัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. แนะนำเครื่องมือ และวิธีการสำหรับพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ฝึกอบรมด้านเทคนิค และวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถประเมินและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพกับแผนการตรวจสอบ สามารถปรับแก้วิธีการตรวจสอบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน รวมถึงแนะนำเครื่องมือ และวิธีการสำหรับพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ 2. เข้ารับการประเมินต้องสามารถฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของเทคนิค และวิธีการการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่มีการพัฒนาได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด N/A

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินพัฒนาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินแนะนำเครื่องมือและวิธีการสำหรับการพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินฝึกอบรมการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ