หน่วยสมรรถนะ

ประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-030ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด และจัดทำเอกสารคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0130601 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบได้ตรงตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพของสถานประกอบการ

0130602 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตรงตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพของสถานประกอบการ
2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพของสถานประกอบการ

0130603 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามที่ลูกค้ากำหนด

1. อธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานของลูกค้า
2. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเทียบกับมาตรฐานคุณภาพของลูกค้า

0130604 จัดทำเอกสารคุณภาพวัตถุดิบและเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบได้ตรงตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพของสถานประกอบการ
2. จัดทำเอกสารประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตรงตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การวิเคราะห์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. การจัดทำเอกสารประกันคุณภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เรื่องคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามข้อกำหนดการประกันคุณภาพ 2. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ความรู้เรื่องข้อกำหนดด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานลูกค้า 4. ความรู้เรื่องเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามข้อกำหนดการประกันคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตรงตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ 2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตรงตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ 3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานของลูกค้า 4. จัดทำเอกสารคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของวัตถุดิบ และผลการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพได้ 2. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายข้อมูลด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และผลการตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดของการประกันคุณภาพได้ 3. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายข้อกำหนดด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานของลูกค้าได้ 4. ผู้เข้ารับการประเมินสามารถจัดทำเอกสารประกันคุณภาพวัตถุดิบ และเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตามข้อกำหนดประกันคุณภาพ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. ข้อมูลคุณภาพวัตถุดิบ เช่น ขนาด สี ความหนาแน่น และดัชนีการหลอมไหลของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ข้อมูลด้านคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น ขนาด สี ความหนาแน่น และดัชนีการหลอมไหลของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ข้อกำหนดตามมาตรฐานของลูกค้า เช่นขนาด สี ความหนาแน่น และดัชนีการหลอมไหลของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. มาตรฐานของลูกค้า หมายถึง ข้อกำหนดในด้านต่าง ๆ ของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ผู้ซื้อต้องการ เช่น ปริมาณ ขนาด คุณสมบัติ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ซื้อต้องการ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามที่ลูกค้ากำหนด 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินจัดทำเอกสารคุณภาพวัตถุดิบและเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ