หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-029ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบคุณภาพ ติดตามและดูแลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบคุณภาพ ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพ และจัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0130501 กำหนดรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. วางแผนกำหนดกำลังคนได้ถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ
2. กำหนดเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพของสถานประกอบการ
3. วางแผนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพให้ได้ถูกต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการตรวจสอบคุณภาพของสถานประกอบการ
4. กำหนดแผนงานระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพหรือแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ

0130502 ติดตามและดูแลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. กำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องทำการตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ
2. ติดตามและดูแลการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ
3. ประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อมูลแผนและผลการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ

0130503 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของการตรวจสอบคุณภาพ
2. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของการตรวจสอบคุณภาพ
3. บันทึกข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. รายงานปัญหาที่ขึ้นระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0130504 ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ปฏิบัติงานการประเมินความก้าวหน้าของงานได้อย่างถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิต
2. ติดตามผลการทำงานได้อย่างถูกต้องตามแผนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการโดยประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิต
3. บันทึกและรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติ

0130505 จัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายวิธีการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการการตรวจสอบคุณภาพ
2. จัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามหลักการตรวจสอบคุณภาพ
3. จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการทำงานของเครื่อง

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การกำหนดแผนงาน จัดการกำลังคน และการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน การติดตาม ดูแลการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่เกิดระหว่างการตรวจสอบคุณภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. กำหนดรายละเอียดแผนงานการตรวจสอบคุณภาพในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ติดตาม และดูแลการตรวจสอบคุณภาพ 3. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงบันทึก และรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น 4. ติดตามความก้าวหน้า และควบคุมเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพได้ถูกต้องตามแผน และประสานงานร่วมกับฝ่ายผลิต 5. จัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดรายละเอียดแผนงานการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ติดตามดูแลและประเมินขีดความสามารถ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการตรวจสอบคุณภาพของสถานประกอบการได้ถูกต้อง 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถประเมินความก้าวหน้าของการตรวจสอบคุณภาพและจัดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. แผนงานการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น กำหนดกำลังคน กำหนดเครื่องมือ กำหนดอุปกรณ์ ขั้นตอนการตรวจสอบ เป็นต้น 2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น เครื่องวัดสี เครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องวัดความชื้น เป็นต้น 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น อุปกรณ์การสุ่มตัวอย่าง ภาชนะเก็บตัวอย่าง เป็นต้น 4. แผนงานการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น การกำหนดสมบัติของเม็ดคอม พาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ต้องตรวจสอบ และการกำหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบ เป็นต้น 5. ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น ความล่าช้าของผลการตรวจสอบ ความคลาดเคลื่อนของผลการตรวจสอบ เป็นต้น 6. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ หมายถึง เอกสารที่แสดงหลักการ วิธีการบันทึกข้อมูล แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพอย่างละเอียด ซึ่งผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพได้ โดยสถานประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดทำขึ้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินกำหนดรายละเอียดของแผนงานการตรวจสอบคุณภาพในแผนการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินติดตามและดูแลการดำเนินงานตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือการประเมินดทำคู่มือการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
ประกันคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ