หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-026ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพ บันทึก และรายงานผลการเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0130201 เตรียมความพร้อมของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง

0130202 เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายขั้นตอนการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง

0130203 รายงานผลการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ(Check list) ที่กำหนดของสถานประกอบการ
2. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแบบฟอร์มการตรวจสอบที่กำหนดของสถานประกอบการ
3. รายงานผลการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. การใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การตรวจสอบเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. การตรวจสอบอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 5. การบันทึก และรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพตามแบบฟอร์มการตรวจสอบ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ความรู้เกี่ยวกับสภาพความพร้อมของเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถตรวจความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ รวมถึงการบันทึกและรายงานผลการตรวจความพร้อม (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. เครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ เครื่องวัดดัชนีการหลอมไหล เครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องวัดความชื้น เป็นต้น 2. อุปกรณ์สนับสนุนการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น อุปกรณ์ชั่งตวงวัด 3. ข้อกำหนด/มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานของวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ เช่น การตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO, ASTM ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพและการนำไปใช้งานของผู้ซื้อ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินรายงานผลการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ