หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-025ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่จัดเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์คุณภาพ ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพตามคู่มือปฏิบัติงาน ตรวจสอบคุณสมบัติเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0130101 จัดเตรียมตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในการวิเคราะห์คุณภาพ

1. จัดเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด/มาตรฐาน
2. เตรียมปริมาณและความเข้มข้นของตัวอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนด/มาตรฐาน

0130102 ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายวิธีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนด/มาตรฐานที่กำหนด
2. ตรวจสอบคุณภาพลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและวิธีการของข้อกำหนด/มาตรฐานที่กำหนด
3. บันทึกและรายงานผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการตรวจสอบคุณภาพของสถานประกอบการ

0130103 ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ

1. อธิบายการทำงานของเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของพลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานเครื่องมือ
2. ใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องตาม คู่มือการใช้งานของเครื่องมือ
3. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการและตามวิธีการของข้อกำหนด/มาตรฐานที่กำหนด
4. เปรียบเทียบคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามข้อกำหนด/มาตรฐาน

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การจัดเตรียมตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพทั้งปริมาณ และความเข้มข้นสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 2. การจำแนกลักษณะทางกายภาพรวมถึงความผิดปกติของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การปฏิบัติงานกับเครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 5. การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 6. การบันทึกผลการตรวจสอบเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ปริมาณ และความเข้มข้นในการเตรียมตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 2. ลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การทำงานของเครื่องมือสำหรับการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นของม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. จัดเตรียมตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพ 2. ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ ของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ รวมถึงการบันทึกผลและรายงานผลการตรวจสอบ 3. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงการบันทึกผลและรายงานผลการตรวจสอบ
(ก) คำแนะนำ ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดเตรียมตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพทั้งการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพและการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ เปรียบเทียบคุณภาพตัวอย่างกับข้อกำหนด/มาตรฐาน รวมถึงการบันทึกผลและรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ สี ขนาด รูปทรง เป็นต้น 2. เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ เช่น เครื่องวัดดัชนีการหลอมไหล เครื่องวัดความหนาแน่น เครื่องวัดความชื้น เป็นต้น 3. การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ได้แก่ การวัดค่าดัชนีการหลอมไหล (Melt flow index) การวัดค่าความหนาแน่น และการวัดค่าความชื้น 4. ข้อกำหนด/มาตรฐาน หมายถึง มาตรฐานของวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและเกณฑ์การยอมรับคุณภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ เช่น การตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO, ASTM ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพและการนำไปใช้งานของผู้ซื้อ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินจัดเตรียมตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในการวิเคราะห์คุณภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพด้วยเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสาธิตการปฏิบัติงาน ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนในการตรวจสอบคุณภาพเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ