หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามแผนการผลิต

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-5-023ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  ควบคุมการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามแผนการผลิต

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่กำหนดรายละเอียดของแผนงานในแผนการผลิต ติดตามและดูแลการดำเนินงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต ติดตามความก้าวหน้า และควบคุมเป้าหมายกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุน

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  5

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120901 กำหนดรายละเอียดของแผนงานในแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. กำหนดกำลังคนได้ถูกต้องตามแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ
2. กำหนดการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. วางแผนขั้นตอนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย (output) ที่กำหนดตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
4. กำหนดแผนงานระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ

0120902 ติดตามดูแลการดำเนินงานการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. กำหนดรายละเอียดของงานที่ต้องทำการผลิตได้ถูกต้องตามแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ
2. ติดตามและดูแลการดำเนินงานการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องเป็นไปตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. ประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามผลการดำเนินงานของสถานประกอบการ

0120903 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามหลักการของกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของปัญหาและหลักการของกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามแนวทางและหลักการของกระบวนการผลิต
4. บันทึกข้อมูลและรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในใบตรวจสอบได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0120904 ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมายกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ปฏิบัติงานการประเมินความก้าวหน้าของงานได้อย่างถูกต้องตามแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพของสถานประกอบการ
2. ติดตามผลการดำเนินงานผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามแผนการผลิตของสถานประกอบการ
3. บันทึกและรายงานข้อมูลการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การกำหนดชนิดและจำนวนของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. การกำหนดแผนงานการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การควบคุมดูแลกำลังคนในแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. รายละเอียดของแผนงานในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ความรู้ในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. การประเมิน และวิเคราะห์ขีดความสามารถของกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. กำหนดรายละเอียดของแผนงานการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ติดตาม และดูแลการดำเนินงานการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 4. ติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมายกระบวนการผลิต
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถกำหนดรายละเอียดของแผนงานในแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตั้งแต่การกำหนดกำลังคน การกำหนดเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ รวมถึงติดตามดูแลเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถประเมินและวิเคราะห์ขีดความสามารถในการผลิต สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตได้ รวมถึงต้องสามารถควบคุมเป้าหมายกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเป็นไปตามแผนการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิต (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. กำหนดการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุน เช่น การกำหนดชนิดและจำนวนของเครื่องอัดรีด อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ ตะแกรง ได เป็นต้น 2. รายละเอียดของขั้นตอนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น การติดตั้งและปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ในช่วงต้นของระบบการผลิต หรือการเปลี่ยนรุ่นงาน เป็นต้น 3. กำหนดแผนงานระหว่างการผลิต เช่น การเริ่มการผลิตหลังจากหยุดยาว Total productive maintenance (TPM) การทำความสะอาด และการหยุดสายการผลิต เป็นต้น 4. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เช่น ปัญหาเรื่องการดูดความชื้นของวัตถุดิบและเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกคอมพาวนด์ ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรที่มีผลต่อกำลังการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ เป็นต้น 5. เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น ชุดประแจ และไขควงสำหรับหน้าได และเครื่องเป่าลมร้อน เป็นต้น 6. อุปกรณ์สนับสนุนที่ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น เครื่องผสม ที่ตรวจวัดความชื้น อุปกรณ์ป้อนและลำเลียง เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินกำหนดรายละเอียดของแผนงานในแผนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินติดตามและดูแลการดำเนินงานการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินการติดตามความก้าวหน้าและควบคุมเป้าหมายกระบวนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
พัฒนาการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ