หน่วยสมรรถนะ

จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-019ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด และเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120501 จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด

1. อธิบายวิธีการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. อธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามวิธีการใช้งานของอุปกรณ์
3. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกได้ถูกต้องตามคุณลักษณะของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
4. จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

0120502 เก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต

1. อธิบายวิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
2. เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ
3. เก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. วิธีการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. การเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. วิธีการเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ขั้นตอนการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติก 2. หลักการทำงานของอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติก 3. หลักการตรวจสอบกำลังการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. จัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน 2. เก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและจัดเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนในคู่มือการปฏิบัติงาน (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. การจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เช่น มีการจัดเก็บที่ถูกต้อง สามารถเลือกใช้อุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุในการจัดเก็บได้เหมาะสม และหลีกเลี่ยงสภาวะที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือเสียหายได้ รวมถึงขั้นตอนวิธีการเก็บที่ถูกต้องตามที่สถานประกอบการกำหนด 2. การเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังผลิต เช่น ระยะเวลาความถี่ในการเก็บตัวอย่าง จำนวนซ้ำที่ต้องตรวจสอบ เป็นต้น 3. “คู่มือการปฏิบัติงาน” หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือคู่มือในการใช้เครื่องจักร ที่สถานประกอบการได้จัดทำไว้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินจัดเก็บเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพในภาชนะที่กำหนด 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเก็บตัวอย่างเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพเพื่อตรวจสอบกำลังการผลิต 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
แก้ไขปัญหาพื้นฐานในระหว่างการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ