หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-016ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพของวัตถุดิบ เครื่องผสม เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน เตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ด เครื่องบดเม็ดพลาสติกชีวภาพ และรายงานผลการจัดเตรียมเครื่องจักร และอุปกรณ์สนับสนุนนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120201 เตรียมความพร้อมของเครื่องอบไล่ความชื้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของเครื่องเครื่องอบไล่ความชื้น ได้อย่างถูกต้องตามหลักการของเครื่อง
2. เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องอบไล่ความชื้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามชนิดของเครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอบไล่ความชื้นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้งานของเครื่อง

0120202 เตรียมความพร้อมของเครื่องผสม

1. อธิบายการทำงานของเครื่องผสมได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องผสมได้อย่างถูกต้องตามชนิดของเครื่องผสม
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องผสมได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง

0120203 เตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน

1. อธิบายการทำงานของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุน(เช่น อุปกรณ์สำหรับการป้อนวัตถุดิบ การหล่อเย็น ได และตะแกรง) สำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. ระบุขั้นตอนการตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
4. เตรียมเครื่องอัดรีดและอุปกรณ์สนับสนุนได้ถูกต้องตามชนิดและปริมาณการผลิตของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ตามที่ระบุไว้ในใบสั่งผลิต

0120204 เตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ของระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุน(เช่น ใบมีด อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ และการหล่อเย็นเส้น/เม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ)ได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งของระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามชนิดของระบบตัดเม็ด
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของระบบตัดเม็ดและอุปกรณ์สนับสนุนได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง

0120205 เตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติก (ถ้ามี)

1. อธิบายการทำงานเครื่องบดพลาสติกได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งเครื่องบดพลาสติกได้อย่างถูกต้องตามชนิดของเครื่องบดพลาสติก
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องบดพลาสติกได้อย่างถูกต้องตามวิธีการใช้เครื่อง

0120206 รายงานผลการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. บันทึกข้อมูลสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ตรวจสอบได้ถูกต้องตามCheck list
2. รายงานความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การเตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ 2. การเตรียมความพร้อมของเครื่องผสม 3. การเตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนสำหรับผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 4. การเตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 5. การเตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติก (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ 2. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องผสม 3. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน 4. หลักการทำงาน และรายละเอียดอุปกรณ์ระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 5. หลักการทำงาน และรายละเอียดของเครื่องบดพลาสติก

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน ( Performance Evidence ) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบได้ 2. เตรียมความพร้อมของเครื่องผสมได้ 3. เตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุนได้ 4. เตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ 5. เตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติกได้ 6. รายงานสภาพความพร้อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมถึงแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ เตรียมและตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ เครื่องผสม เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน ระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เครื่องบดพลาสติก รวมถึงรายงานสภาพความพร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้น
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการติดตั้งและตรวจสอบสภาพความพร้อมเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบเครื่องผสม เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน ระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ เครื่องบดพลาสติก 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถจัดทำรายงานสภาพความพร้อมของเครื่องจักร และแจ้งความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. “พร้อมใช้งาน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องจักรหรือกระบวนการผลิตสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์ 2. “ความพร้อมเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ” หมายถึง สภาวะที่เครื่องปรับสภาพวัตถุดิบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต 3. “ความพร้อมเครื่องผสม” หมายถึง สภาวะที่เครื่องผสมวัตถุดิบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ 4. “ความพร้อมเครื่องปรับสภาพวัตถุดิบ” หมายถึง สภาวะที่เครื่องปรับสภาพวัตถุดิบสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีอุณหภูมิตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต 5. “ความพร้อมของเครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุน” หมายถึง สภาวะที่เครื่องอัดรีด และอุปกรณ์สนับสนุนสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ ไม่มีกลิ่นไหม้ของวัตถุดิบ มีอุณหภูมิและความดันตรงตามที่ระบุในเอกสารใบสั่งผลิต และอุปกรณ์สนับสนุน ได้แก่ อุปกรณ์ป้อนวัตถุดิบ การหล่อเย็น และได เป็นต้น 6. “ความพร้อมของอุปกรณ์ระบบตัดเม็ด” หมายถึง สภาวะที่อุปกรณ์ระบบตัดเม็ดสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ และอุปกรณ์ระบบตัดเม็ด ได้แก่ เช่น ใบมีด อุปกรณ์ลำเลียงเส้น การหล่อเย็นเส้น เป็นต้น 7. “ความพร้อมเครื่องบดพลาสติก” หมายถึง สภาวะที่เครื่องบดพลาสติกสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องปรับสภาพของวัตถุดิบ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องผสม 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว/สกรูคู่ และอุปกรณ์สนับสนุน 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของระบบตัดเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.5 เครื่องมือการประเมินเตรียมความพร้อมของเครื่องบดพลาสติก 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.6 เครื่องมือการประเมินรายงานผลการจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ