หน่วยสมรรถนะ

จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขาพลาสติกชีวภาพ

รายละเอียด

รหัสหน่วยสมรรถนะ

PSI-BIO-3-015ZA

ชื่อหน่วยสมรรถนะ

  จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

สร้างใหม่

  ✔

สำหรับชื่ออาชีพ และ รหัสอาชีพ (Occupational Classification)

  อาชีพนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ISCO 2413

คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

  บุคคลที่ทำหน้าที่เตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ คัดแยกวัตถุดิบสำหรับการผลิตที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ปรับสภาพวัตถุดิบ และผสมพลาสติกชีวภาพ และสารเติมแต่งได้ตามใบสั่งการผลิต

สำหรับระดับคุณวุฒิ

  3

กลุ่มอาชีพ (Sector)

  อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

  N/A

ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

  N/A

สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)

สมรรถนะย่อย

Element of Competency

เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน

Performance Criteria

0120101 เตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. อธิบายคุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบได้ถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดของสูตรการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. จำแนกวัตถุดิบที่จัดเก็บได้อย่างถูกต้องตามที่ระบุในฉลากและตามคุณลักษณะที่กำหนด
3. เบิกจ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้องตามใบสั่งการผลิต

0120102 คัดแยกวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

1. อธิบายจุดบกพร่องของวัตถุดิบได้ถูกต้องตามข้อกำหนดของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ทำการผลิต
2. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องออกจากกระบวนการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. คัดแยกวัตถุดิบที่มีการจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสมออกไปจากกระบวนการผลิตได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0120103 ปรับสภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

1. ระบุสภาพของวัตถุดิบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามใบสั่งการผลิต
2. เลือกวิธีในการปรับสภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามใบสั่งการผลิต
3. ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการปรับสภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้อย่างถูกต้องตามลักษณะของวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามใบสั่งการผลิตลักษณะของวัตถุดิบที่ต้องใช้ตามใบสั่งการผลิต

0120104 ผสมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพและสารเติมแต่ง

1. จำแนกคุณลักษณะทางกายภาพของของผสมได้อย่างถูกต้องตามคุณลักษณะที่กำหนดของเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
2. ผสมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพและสารเติมแต่งได้ถูกต้องตามขั้นตอนและข้อกำหนดในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
3. รายงานสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการผสมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพและสารเติมแต่งได้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ

ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

  00000 ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

  
(ก) ความต้องการด้านทักษะ 1. การจำแนกรายละเอียดและคุณลักษณะวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งการผลิต 2. การจัดเก็บวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามคุณลักษณะที่กำหนด 3. การคัดแยกวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่มีจุดบกพร่อง 4. การปรับสภาพวัตถุดิบในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 5. การผสมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ และสารเติมแต่งตามข้อกำหนดในการผลิต (ข) ความต้องการด้านความรู้ 1. ชนิดวัตถุดิบ และคุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามมาตรฐานหรือข้อกำหนด 2. จุดบกพร่องของวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ใช้ในกระบวนการผลิต 3. ชนิด และลักษณะของสารเติมแต่งในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

  หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence) 1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ 2. เอกสารการประเมินผลจากการสังเกตการปฏิบัติงาน (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) 1. เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการอบรม 2. เอกสารการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน 1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง 2. วิธีการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3. ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประเมินเกี่ยวกับนักปฏิบัติการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน พิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้

ขอบเขต (Range Statement)

  1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพได้ 2. คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่องสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 3. ปรับสภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งการผลิต 4. ผสมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพ และสารเติมแต่งตามข้อกำหนดการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ
(ก) คำแนะนำ 1. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถเบิกจ่ายวัตถุดิบ คัดแยกวัตถุดิบที่มีจุดบกพร่อง รวมถึงปรับสภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพตามใบสั่งการผลิต 2. ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถผสมวัตถุดิบพลาสติกชีวภาพและสารเติมแต่ง (ข) คำอธิบายรายละเอียด 1. คุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบ หมายถึง สถานะ สี ความขุ่น/ใส และขนาดอนุภาค เป็นต้น 2. รายละเอียดของวัตถุดิบตามใบสั่งการผลิต เช่น ชนิดและปริมาณของเม็ดพลาสติกชีวภาพ ชนิดและปริมาณของพลาสติไซเซอร์ และชนิดและปริมาณของสารเติมแต่ง ที่ใช้ในการผลิต 3. จุดบกพร่องของวัตถุดิบ เช่น การปนเปื้อนของสิ่งเจือปน การเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนของวัตถุดิบ และการเปลี่ยนแปลงของสถานะ สี และความขุ่น/ใส เป็นต้น 4. การปรับสภาพวัตถุดิบ เช่น การอบไล่ความชื้นด้วยความร้อนที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้น ๆ 5. จำแนกพลาสติกชีวภาพ และสารเติมแต่งที่ใช้ในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพด้วยการสังเกตลักษณะทางกายภาพ เช่น สถานะ สี ความขุ่น/ใส และขนาดอนุภาค เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

  ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ

อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

  N/A

รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  18.1 เครื่องมือการประเมินเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.2 เครื่องมือการประเมินคัดแยกวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.3 เครื่องมือการประเมินปรับสภาพวัตถุดิบ 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ 18.4 เครื่องมือการประเมินผสมพลาสติกและสารเติมแต่ง 1) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบข้อเขียน 2) แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ ดูรายละเอียดจากคู่มือประเมิน

รายละเอียด

ชื่อมาตรฐานอาชีพ :

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก

  • สายงาน :
    สาขาพลาสติกชีวภาพ
  • คุณวุฒิวิชาชีพที่ครอบคลุม (Professional Qualifications included) :
share
ปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการ
จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนในการผลิตเม็ดคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ